Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 19 september 2008

23 september 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 19 september 2008 was de daling van EUR 55 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 27,9 miljard naar EUR 194,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties. Op vrijdag 19 september 2008 werd een liquiditeitsverschaffende transactie van USD 40 miljard met een looptijd tot de volgende ochtend verrekend. Deze transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,3 miljard naar EUR 110,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,4 miljard naar EUR 681,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 14 miljard naar EUR 46,4 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 28 miljard naar EUR 448,5 miljard. Op woensdag 17 september 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 176,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 150 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1,3 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 1,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 16,4 miljard naar EUR 213,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 208.125 −55
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 131.150 −3.581
2.1 Vorderingen op het IMF 9.163 1
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 121.987 −3.582
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 85.500 29.948
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.078 578
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.078 578
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 450.269 −26.232
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 150.001 −26.500
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 299.005 −993
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.260 1.260
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 3 1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 43.475 2.837
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 110.310 300
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.474 17
9 Overige activa 378.204 −953
Totaal activa 1.460.585 2.859
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 681.310 −1.367
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 215.097 −14.673
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 213.293 −16.416
2.2 Depositofaciliteit 1.801 1.746
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 3 −3
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 142 1
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 54.424 −13.026
5.1 Overheid 46.433 −14.036
5.2 Overige verplichtingen 7.991 1.010
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 108.386 30.052
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.528 491
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 15.261 −1.976
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 15.261 −1.976
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.120 0
10 Overige passiva 155.271 3.353
11 Herwaarderingsrekeningen 152.364 0
12 Kapitaal en reserves 71.682 4
Totaal passiva 1.460.585 2.859

Contactpersonen voor de media