Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 19. septembra 2008

23. september 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 19. septembra 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 55 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata dveh centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih povečalo za 27,9 milijarde EUR na 194,7 milijarde EUR. V petek, 19. septembra 2008, je bila poravnana operacija povečevanja likvidnosti čez noč v ameriških dolarjih v višini 40 milijard USD. Operacijo je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med ECB in ameriško centralno banko Federal Reserve System.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,3 milijarde EUR na 110,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,4 milijarde EUR na 681,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 14 milijard EUR na 46,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 28 milijard EUR na 448,5 milijarde EUR. V sredo, 17. septembra 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 176,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 150 milijard EUR.

Zadolževanje preko odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašalo 1,3 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 1,8 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 16,4 milijarde EUR na 213,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 208.125 −55
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 131.150 −3.581
2.1 Terjatve do MDS 9.163 1
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 121.987 −3.582
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 85.500 29.948
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.078 578
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.078 578
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 450.269 −26.232
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 150.001 −26.500
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 299.005 −993
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.260 1.260
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 3 1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 43.475 2.837
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 110.310 300
8 Dolg širše države v EUR 37.474 17
9 Druga sredstva 378.204 −953
Skupaj sredstva 1.460.585 2.859
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 681.310 −1.367
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 215.097 −14.673
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 213.293 −16.416
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 1.801 1.746
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 3 −3
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 142 1
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 54.424 −13.026
5.1 Širša država 46.433 −14.036
5.2 Druge obveznosti 7.991 1.010
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 108.386 30.052
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.528 491
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 15.261 −1.976
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 15.261 −1.976
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.120 0
10 Druge obveznosti 155.271 3.353
11 Računi prevrednotenja 152.364 0
12 Kapital in rezerve 71.682 4
Skupaj obveznosti 1.460.585 2.859

Stiki za medije