Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 19 септември 2008 г.

23 септември 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 55 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 19 септември 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от две централни банки от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 27,9 млрд. евро до 194,7 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари. На 19 септември 2008 г., петък, беше договорена овърнайт операция в щатски долари по предоставяне на ликвидност на стойност 40 млрд. щатски долара. Операцията беше извършена от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на eврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0,3 млрд. евро до 110,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) намаляват с 1,4 млрд. евро до 681,3 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 14 млрд. евро до 46,4 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 28 млрд. евро до 448,5 млрд. евро. На 17 септември 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 176,5 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 150 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 1,3 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 1,8 млрд. евро (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 16,4 млрд. евро до 213,3 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 208 125 −55
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 131 150 −3 581
2.1 Вземания от МВФ 9 163 1
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 121 987 −3 582
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 85 500 29 948
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 078 578
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 078 578
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 450 269 −26 232
5.1 Основни операции по рефинансиране 150 001 −26 500
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 299 005 −993
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 260 1 260
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 3 1
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 43 475 2 837
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 110 310 300
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 474 17
9 Други активи 378 204 −953
Общо активи 1 460 585 2 859
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 681 310 −1 367
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 215 097 −14 673
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 213 293 −16 416
2.2 Депозитно улеснение 1 801 1 746
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 3 −3
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 142 1
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 54 424 −13 026
5.1 Сектор „Държавно управление“ 46 433 −14 036
5.2 Други задължения 7 991 1 010
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 108 386 30 052
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 528 491
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 15 261 −1 976
8.1 Депозити, салда и други задължения 15 261 −1 976
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 120 0
10 Други задължения 155 271 3 353
11 Сметки за преоценка 152 364 0
12 Капитал и резерви 71 682 4
Общо пасиви 1 460 585 2 859

Данни за контакт за медиите