Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 19. septembru 2008

23. septembra 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 19. septembra 2008 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 55 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili dve centrálne banky Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a refinančných obchodov v amerických dolároch zvýšila o 27,9 mld. EUR na 194,7 mld. EUR. V piatok 19. septembra 2008 bol splatný jednodňový refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 40 mld. USD. Eurosystém tento obchod uzatvoril v súvislosti s dočasnou vzájomnou menovou dohodou (swapovou linkou) medzi ECB a Federálnym rezervným systémom

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) stúpol o 0,3 mld. EUR na 110,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,4 mld. EUR na 681,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 14 mld. EUR na 46,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 28 mld. EUR na 448,5 mld. EUR. V stredu 17. septembra 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 176,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 150 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1,3 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni) a objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 1,8 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 16,4 mld. EUR na 213,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 208 125 −55
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 131 150 −3 581
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 163 1
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 121 987 −3 582
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 85 500 29 948
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 078 578
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 078 578
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 450 269 −26 232
5.1 Hlavné refinančné obchody 150 001 −26 500
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 299 005 −993
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 1 260 1 260
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 3 1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 43 475 2 837
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 110 310 300
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 474 17
9 Ostatné aktíva 378 204 −953
Úhrn aktív 1 460 585 2 859
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 681 310 −1 367
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 215 097 −14 673
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 213 293 −16 416
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 1 801 1 746
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 3 −3
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 142 1
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 54 424 −13 026
5.1 Verejná správa 46 433 −14 036
5.2 Ostatné záväzky 7 991 1 010
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 108 386 30 052
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 528 491
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 15 261 −1 976
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 15 261 −1 976
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 120 0
10 Ostatné pasíva 155 271 3 353
11 Účty precenenia 152 364 0
12 Kapitál a rezervy 71 682 4
Úhrn pasív 1 460 585 2 859

Kontakt pre médiá