Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 29. december 2006

4. januar 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 29. december 2006, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 2,8 mia. euro, hvilket hovedsagelig svarede til de kvartalsvise revalueringer. Andre bevægelser i ugens løb medførte en nettostigning på 36 mio. euro. Stigningen skyldtes hovedsagelig, at en centralbank i Eurosystemet affinerede sine beholdninger af guldmønter med et lavere finguldindhold og omsmeltede dem til finguldbarrer, hvilket medførte en bevægelse mellem denne aktivpost og aktivposten andre aktiver (aktivpost 9). Denne bevægelse mere end opvejede en anden centralbank i Eurosystemets salg af guld til en værdi af 19 mio. euro (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 4,8 mia. euro til 147,4 mia. euro, som hovedsagelig skyldtes virkningen af den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver. Kunde- og porteføljetransaktioner i den betragtede periode medførte et fald på 0,1 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 0,4 mia. euro til 77,6 mia. euro. Faldet skyldtes såvel transaktioner som revalueringer. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,2 mia. euro til 628,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 13 mia. euro til 45,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 8,5 mia. euro til 450 mia. euro. Torsdag den 28. december 2006 udløb en primær markedsoperation på 321,5 mia. euro, og en ny på 330,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,6 mia. euro (ligeledes praktisk taget nul i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 3,7 mia. euro til 173,5 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ved årets udgang

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på de enkelte balanceposter pr. 29. december 2006 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. revalueringer". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 482,688 pr. fine oz.

USD: 1,3170 pr. EUR

JPY: 156,93 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,1416 pr. SDR

Eurosystemets åbningsbalance for 2007, der inkluderer Banka Slovenije

Banka Slovenije er indtrådt i Eurosystemet pr. 1. januar 2007. ECB offentliggør derfor den 9. januar 2007 en konsolideret åbningsbalance for Eurosystemet pr. 1. januar 2007 sammen med den næste konsoliderede ugentlige balance.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)revalueringer
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 176.768 36 2.717
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 142.291 −6 −4.669
2.1 Tilgodehavender hos IMF 10.658 −44 −285
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 131.633 38 −4.384
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.402 1.096 −559
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 11.967 422 −5
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 11.967 422 −5
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 450.540 9.042 0
5.1 Primære markedsoperationer 330.452 8.954 0
5.2 Langfristede markedsoperationer 120.000 0 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 88 88 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 11.360 563 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 77.614 −186 −184
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 39.359 −527 −26
9 Andre aktiver 217.679 197 748
Aktiver i alt 1.150.980 10.636 −1.977
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)revalueringer
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Seddelomløb 628.238 227 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 174.051 −3.175 0
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 173.482 −3.714 0
2.2 Indlånsfacilitet 567 538 0
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 2 1 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 65 −22 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 53.354 12.844 0
5.1 Offentlig forvaltning og service 45.165 13.012 0
5.2 Andre forpligtelser 8.189 −168 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 16.614 −334 0
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 89 3 −2
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.621 1.182 −417
8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.621 1.182 −417
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.582 0 −119
10 Andre forpligtelser 73.788 −64 291
11 Revalueringskonti 121.991 0 −1.730
12 Kapital og reserver 64.587 −25 0
Passiver i alt 1.150.980 10.636 −1.977

Medie- og pressehenvendelser