Menu

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 29 декември 2006 г.

4 януари 2007 г.

Показатели, несвързани с операциите по паричната политика

Нарастването с 2.8 млрд. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 29 декември 2006 г., отразява предимно корекциите вследствие извършените през тримесечието преоценки. Останалите изменения през седмицата възлизат на нетно увеличение в размер на 36 млн. EUR. Нарастването се дължи главно на преработката на наличностите от златни монети с ниско съдържание на злато на една банка от Еуросистемата в стандартни кюлчета злато, което води до счетоводно изменение на този показател, както и на показателя „Други активи“ (т. 9 от активите), което не само компенсира, но и надхвърля продаденото от друга централна банка от Еуросистемата злато на стойност 19 млн. EUR (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.).

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т. 2 и 3 от активите минус т. 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 4.8 млрд. EUR до 147.4 млрд. EUR предимно в резултат от извършените през тримесечието преоценки на активите и пасивите. Портфейлните трансакции и трансакциите с клиенти през разглеждания период намаляват с 0.1 млрд. EUR.

Наличностите на Еуросистемата от ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват спад с 0.4 млрд. EUR до 77.6 млрд. EUR, който се дължи както на извършените трансакции, така и на преоценки. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) нарастват с 0.2 млрд. EUR до 628.2 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление” (т. 5.1. от пасивите) се увеличават с 13 млрд. EUR и възлизат на 45.2 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операциите по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитните институции (т. 5 от активите минус т. 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. и 4 от пасивите) нараства с 8.5 млрд. EUR до 450 млрд. EUR. На 28 декември 2006 г., четвъртък, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 321.5 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 330.5 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно средство (т. 5.5. от активите) възлиза на 0.1 млрд. EUR (при нулева стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2. от пасивите) е 0.6 млрд. EUR (също при нулева стойност през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еурозоната

В резултат на всички трансакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.1. от пасивите) се отчита спад от 3.7 млрд. EUR до 173.5 млрд. EUR.

Преоценка на активите и пасивите на Еуросистемата към края на годината

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Еуросистемата златото, валутата, ценните книжа и финансовите инструменти на Еуросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният резултат от преоценката върху всеки показател от баланса към 29 декември 2006 г. е представен в допълнителната колона „ Разлика спрямо предходната седмица в резултат на преоценки“. Цената на златото и основните валутни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато – 482.688 EUR за унция чисто злато

Щатски долар – 1.3170 за 1 EUR

Японска йена – 156.93 за 1 EUR

Специални права на тираж – 1.1416 EUR за 1 СПТ

Начален финансов отчет на Еуросистемата за 2007 г., включващ Централната банка на Словения ( Banka Slovenije)

Централната банка на Словения ( Banka Slovenije) се присъедини към Еуросистемата на 1 януари 2007 г. Във връзка с това ЕЦБ ще публикува началния консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 1 януари 2007 г. на 9 януари 2007 г. заедно със следващия консолидиран седмичен финансов отчет.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)преоценки
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Злато и вземания в злато 176 768 36 2 717
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 142 291 −6 −4 669
2.1 Вземания от МВФ 10 658 −44 −285
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 131 633 38 −4 384
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 402 1 096 −559
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 11 967 422 −5
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 11 967 422 −5
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 450 540 9 042 0
5.1 Основни операции по рефинансиране 330 452 8 954 0
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 120 000 0 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
5.5 Пределно кредитно средство 88 88 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 11 360 563 0
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 77 614 −186 −184
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 39 359 −527 −26
9 Други активи 217 679 197 748
Общо активи 1 150 980 10 636 −1 977
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)преоценки
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Банкноти в обращение 628 238 227 0
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 174 051 −3 175 0
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 173 482 −3 714 0
2.2 Депозитно улеснение 567 538 0
2.3 Срочни депозити 0 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 1 0
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 65 −22 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 53 354 12 844 0
5.1 Сектор „Държавно управление“ 45 165 13 012 0
5.2 Други задължения 8 189 −168 0
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 16 614 −334 0
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 89 3 −2
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 621 1 182 −417
8.1 Депозити, салда и други задължения 12 621 1 182 −417
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 582 0 −119
10 Други задължения 73 788 −64 291
11 Сметки за преоценка 121 991 0 −1 730
12 Капитал и резерви 64 587 −25 0
Общо пасиви 1 150 980 10 636 −1 977

Данни за контакт за медиите