Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 29. decembra 2006

4. januar 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 29. decembra 2006, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 2,8 milijarde EUR, kar odraža predvsem četrtletne revalorizacijske prilagoditve. Druga gibanja v tem tednu so povzročila neto povečanje v višini 36 milijonov EUR. K temu povečanju je največ prispevala pretvorba imetij zlatih kovancev z nižjo vsebnostjo čistega zlata v zlate palice, ki jo je izvedla ena centralna banka Eurosistema, zaradi česar je prišlo do računovodskega premika med to postavko sredstev in postavko druga sredstva (postavka sredstev 9). Ta računovodska sprememba je več kot odtehtala prodajo zlata v vrednosti 19 milijonov EUR, ki jo je izvedla druga centralna banka Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 4,8 milijarde EUR na 147,4 milijarde EUR. Zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij se je stanje v tem obračunskem obdobju zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 0,4 milijarde EUR na 77,6 milijarde EUR, kar je bilo tako posledica transakcij kot tudi prilagoditev zaradi prevrednotenja. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,2 milijarde EUR na 628,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 13 milijard EUR na 45,2 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 8,5 milijarde EUR na 450 milijard EUR. V četrtek, 28. decembra 2006, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 321,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 330,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (prejšnji teden je bila skoraj enaka nič), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 0,6 milijarde EUR (prejšnji teden je bila prav tako skoraj enaka nič).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 3,7 milijarde EUR na 173,5 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu leta

V skladu z usklajenimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, vrednostni papirji in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 29. decembra 2004 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prevrednotenja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanja:

Zlato: 482,688 EUR za unčo

USD: 1,3170 za EUR

JPY: 156,93 za EUR

Posebne pravice črpanja (PPČ): 1,1416 EUR za PPČ

Otvoritveni računovodski izkaz Eurosistema za leto 2007, ki vključuje Banko Slovenije

Banka Slovenije se je Eurosistemu pridružila 1. januarja 2007. ECB bo konsolidirani otvoritveni računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. januarja 2007 zato objavila skupaj z naslednjim tedenskim konsolidiranim računovodskim izkazom na dan 9. januarja 2007.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prevrednotenj
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 176.768 36 2.717
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 142.291 −6 −4.669
2.1 Terjatve do MDS 10.658 −44 −285
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 131.633 38 −4.384
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.402 1.096 −559
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 11.967 422 −5
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 11.967 422 −5
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 450.540 9.042 0
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 330.452 8.954 0
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 120.000 0 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojanja 88 88 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 11.360 563 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 77.614 −186 −184
8 Dolg širše države v EUR 39.359 −527 −26
9 Druga sredstva 217.679 197 748
Skupaj sredstva 1.150.980 10.636 −1.977
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prevrednotenj
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Bankovci v obtoku 628.238 227 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 174.051 −3.175 0
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 173.482 −3.714 0
2.2 Odprta ponudba mejnega deponiranja likvidnosti čez noč 567 538 0
2.3 Vezane vloge 0 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2 1 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 65 −22 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 53.354 12.844 0
5.1 Širša država 45.165 13.012 0
5.2 Druge obveznosti 8.189 −168 0
6 Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR 16.614 −334 0
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 89 3 −2
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 12.621 1.182 −417
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 12.621 1.182 −417
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.582 0 −119
10 Druge obveznosti 73.788 −64 291
11 Računi prevrednotenja 121.991 0 −1.730
12 Kapital in rezerve 64.587 −25 0
Skupaj obveznosti 1.150.980 10.636 −1.977
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije