Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 29.12.2006

4.1.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 29.12.2006 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 2,8 miljardilla eurolla pääasiassa neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta. Muiden tarkasteltavan viikon aikana tapahtuneiden muutosten nettovaikutus kullan ja kultasaamisten määrän kasvuun oli 36 miljoonaa euroa. Syynä oli pääasiassa se, että eräs eurojärjestelmän keskuspankki jalosti hallussaan olevia, kultapitoisuudeltaan alhaisempia kultakolikoita kultaharkoiksi, mikä aiheutti taseeseen muutoksen kullan ja kultasaamisten sekä muiden saamisten välillä (vastaavien erä 9). Tämä muutos kompensoi reilusti kullan ja kultasaamisten määrän vähenemisen 19 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 4,8 miljardilla eurolla 147,4 miljardiin euroon. Väheneminen johtui pääasiassa saamisten ja velkojen neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksista. Asiakasmaksuista ja arvopaperikaupoista aiheutui tarkastelujaksolla 0,1 miljardin euron pieneneminen.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 0,4 miljardilla eurolla 77,6 miljardiin euroon, mikä johtui sekä liike- ja tilitapahtumista että uudelleenarvostuksesta. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 628,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 13 miljardilla eurolla 45,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 8,5 miljardilla eurolla 450 miljardiin euroon. Torstaina 28.12.2006 erääntyi 321,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 330,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa), ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 0,6 miljardia euroa (sekin edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 3,7 miljardilla eurolla 173,5 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuoden lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja markkinahintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 29.12.2006 esitetään erillisessä sarakkeessa ”arvonmuutoksista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna”. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat

Kulta: 482,688 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,3170

Japanin jeni / euro: 156,93

Erityiset nosto-oikeudet: 1,1416 euroa / erityinen nosto-oikeus

Eurojärjestelmän vuoden 2007 avaustase, Slovenian keskuspankki mukaan luettuna

Slovenian keskuspankista tuli osa eurojärjestelmää 1.1.2007. Tämän vuoksi EKP julkaisee 9.1.2007 seuraavan konsolidoidun viikkotaseen yhteydessä eurojärjestelmän konsolidoidun avaustaseen päivältä 1.1.2007.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva
ii)arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 176 768 36 2 717
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 142 291 −6 −4 669
2.1 Saamiset IMF:ltä 10 658 −44 −285
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 131 633 38 −4 384
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 402 1 096 −559
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 11 967 422 −5
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 11 967 422 −5
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 450 540 9 042 0
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 330 452 8 954 0
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 120 000 0 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 88 88 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 11 360 563 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 77 614 −186 −184
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 39 359 −527 −26
9 Muut saamiset 217 679 197 748
Vastaavaa yhteensä 1 150 980 10 636 −1 977
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva
ii)arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 628 238 227 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 174 051 −3 175 0
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 173 482 −3 714 0
2.2 Talletusmahdollisuus 567 538 0
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 1 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 65 −22 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 53 354 12 844 0
5.1 Julkisyhteisöt 45 165 13 012 0
5.2 Muut 8 189 −168 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 16 614 −334 0
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 89 3 −2
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 621 1 182 −417
8.1 Talletukset ja muut velat 12 621 1 182 −417
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 582 0 −119
10 Muut velat 73 788 −64 291
11 Arvonmuutostilit 121 991 0 −1 730
12 Pääoma ja rahastot 64 587 −25 0
Vastattavaa yhteensä 1 150 980 10 636 −1 977

Yhteyshenkilöt