Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 29 december 2006

4 januari 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 29 december 2006 was de stijging van EUR 2,8 miljard in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) voornamelijk het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen. Overige bewegingen gedurende de week resulteerden in een netto stijging van EUR 36 miljoen. Dit was voornamelijk het gevolg van een verfijning door een centrale bank van het Eurosysteem van de door haar aangehouden gouden munten met lager fijn-goudgehalte tot fijn-goud bullion, hetgeen resulteerde in een boekhoudkundige beweging tussen deze actiefpost en Overige activa (actiefpost 9). Door deze boekhoudkundige beweging werd de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van het equivalent van EUR 19 miljoen aan goud door een andere centrale bank van het Eurosysteem meer dan gecompenseerd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 4,8 miljard naar EUR 147,4 miljard voornamelijk ten gevolge van de effecten van de driemaandelijkse herwaarding van activa en passiva. De cliënten- en beleggingstransacties in de verslagperiode resulteerden in een daling van EUR 0,1 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 0,4 miljard naar EUR 77,6 miljard ten gevolge van zowel transacties als herwaarderingsaanpassingen. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 628,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 13 miljard naar EUR 45,2 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 8,5 miljard naar EUR 450 miljard. Op donderdag 28 december 2006 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 321,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 330,5 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,6 miljard bedroeg (eveneens vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 3,7 miljard naar EUR 173,5 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde regels voor waardering en resultaatbepaling worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 29 december 2006 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom „Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge herwaarderingen”. De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 482,688 per fine ounce

USD 1,3170 per EUR

JPY 156,93 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,1416 per SDR

Openingsweekstaat van het Eurosysteem voor 2007, met inbegrip van Banka Slovenije

Banka Slovenije is op 1 januari 2007 tot het Eurosysteem toegetreden. De ECB publiceert derhalve een geconsolideerde openingsweekstaat van het Eurosysteem per 1 januari 2007 samen met de volgende geconsolideerde weekstaat op 9 januari 2007.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) herwaarderingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 176.768 36 2.717
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 142.291 −6 −4.669
2.1 Vorderingen op het IMF 10.658 −44 −285
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 131.633 38 −4.384
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.402 1.096 −559
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 11.967 422 −5
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 11.967 422 −5
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 450.540 9.042 0
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 330.452 8.954 0
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 120.000 0 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 88 88 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 11.360 563 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 77.614 −186 −184
8 Overheidsschuld, luidende in euro 39.359 −527 −26
9 Overige activa 217.679 197 748
Totaal activa 1.150.980 10.636 −1.977
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) herwaarderingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 628.238 227 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 174.051 −3.175 0
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 173.482 −3.714 0
2.2 Depositofaciliteit 567 538 0
2.3 Termijndeposito's 0 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2 1 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 65 −22 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 53.354 12.844 0
5.1 Overheid 45.165 13.012 0
5.2 Overige verplichtingen 8.189 −168 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.614 −334 0
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 89 3 −2
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.621 1.182 −417
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.621 1.182 −417
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.582 0 −119
10 Overige passiva 73.788 −64 291
11 Herwaarderingsrekeningen 121.991 0 −1.730
12 Kapitaal en reserves 64.587 −25 0
Totaal passiva 1.150.980 10.636 −1.977

Contactpersonen voor de media