Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 29. decembru 2006

4. januára 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 29. decembra 2006 došlo k nárastu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 2,8 mld. EUR, najmä v dôsledku štvrťročného precenenia. Ostatné pohyby počas týždňa viedli k čistému nárastu o 36 mil. EUR. Na tomto náraste mala najväčsí podiel jedna z centrálnych bánk Eurosystému, ktorá nahradila zlaté mince s nižším obsahom čistého zlata vo svojej držbe za mince z čistého zlata, čo malo za následok účtovný pohyb medzi touto položkou aktív a položkou ostatné aktíva (položka 9 na strane aktív). Tento účtovný pohyb viac než vyrovnal predaj zlata vo výške 19 mil. EUR, ktorý uskutočnila ďalšia centrálna banka Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 4,8 mld. EUR na 147,4 mld. EUR, predovšetkým pod vplyvom štvrťročného precenenia aktív a pasív. Klientske a portfóliové transakcie počas sledovaného obdobia viedli k poklesu o 0,1 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) klesol v dôsledku uskutočnených transakcií i precenenia o 0,4 mld. EUR na 77,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 0,2 mld. EUR na 628,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 13 mld. EUR na 45,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 8,5 mld. EUR na 450 mld. EUR. Vo štvrtok 28. decembra 2006 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 321,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 330,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 0,6 mld. EUR (v predchádzajúcom týždni bol tiež takmer nulový).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 3,7 mld. EUR na 173,5 mld. EUR.

Koncoročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje podľa aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na každú súvahovú položku k 29. decembru 2006 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a výmenné kurzy:

Zlato: 482,688 EUR za uncu čistého zlata

1,3170 USD/EUR

156,93 JPY/EUR

Osobitné práva čerpania: 1,1416 EUR/SDR

Počiatočný finančný výkaz Eurosystému v roku 2007 vrátane Banka Slovenije

1. januára 2007 vstúpila do Eurosystému Banka Slovenije. ECB preto 9. januára 2007 zverejní konsolidovaný počiatočný finančný výkaz Eurosystému k 1. januáru 2007 spolu s nasledujúcim konsolidovaným týždenným finančným výkazom.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 176 768 36 2 717
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 142 291 −6 −4 669
2.1 Pohľadávky voči MMF 10 658 −44 −285
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 131 633 38 −4 384
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 402 1 096 −559
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 11 967 422 −5
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 11 967 422 −5
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 450 540 9 042 0
5.1 Hlavné refinančné obchody 330 452 8 954 0
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 120 000 0 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 88 88 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 11 360 563 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 77 614 −186 −184
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 39 359 −527 −26
9 Ostatné aktíva 217 679 197 748
Úhrn aktív 1 150 980 10 636 −1 977
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Bankovky v obehu 628 238 227 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 174 051 −3 175 0
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 173 482 −3 714 0
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 567 538 0
2.3 Termínované vklady 0 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 2 1 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 65 −22 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 53 354 12 844 0
5.1 Verejná správa 45 165 13 012 0
5.2 Ostatné záväzky 8 189 −168 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 614 −334 0
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 89 3 −2
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 621 1 182 −417
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 621 1 182 −417
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 582 0 −119
10 Ostatné pasíva 73 788 −64 291
11 Účty precenenia 121 991 0 −1 730
12 Kapitál a rezervy 64 587 −25 0
Úhrn pasív 1 150 980 10 636 −1 977

Kontakt pre médiá