Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2006. gada 29. decembrī

2007. gada 4. janvārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2006. gada 29. decembrī, zelta un zeltā izteikto debitoru parādu (1. aktīvu postenis) pieaugums bija 2.8 mljrd. euro, kas galvenokārt atspoguļoja ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas. Sakarā ar citām pārmaiņām šajā nedēļā tīrais pieaugums bija 36 milj. euro. To galvenokārt noteica tas, ka viena Eurosistēmas centrālā banka uzlaboja savus zelta krājumus, aizstājot zelta monētas, kurām ir zemāks tīra zelta sastāvs, ar tīru zeltu, kā rezultātā uzskaitē notika pārmaiņas šajā aktīvu postenī un postenī "Citi aktīvi" (9. aktīvu postenis). Šīs pārmaiņas uzskaitē pilnībā kompensēja citas Eurosistēmas centrālās bankas veikto zelta pārdošanu 19 milj. euro vērtībā (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 4.8 mljrd. euro (līdz 147.4 mljrd. euro), kas galvenokārt skaidrojams ar aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanu. Samazinājums klientu un portfeļu darījumu rezultātā attiecīgajā periodā bija 0.1 mljrd. euro.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 77.6 mljrd. euro) gan darījumu, gan pārvērtēšanas korekciju rezultātā. Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 628.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 13 mljrd. euro (līdz 45.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 8.5 mljrd. euro (līdz 450 mljrd. euro). Ceturtdien, 2006. gada 28. decembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 321.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 330.5 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – arī faktiski nulle).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 3.7 mljrd. euro (līdz 173.5 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu gada beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīro ietekmi uz katru bilances posteni 2006. gada 29. decembrī uzrāda atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu pārvērtēšanas rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotās zelta cenas un galvenie maiņas kursi bija šādi:

Zelts: 482.688 EUR par Trojas unci

1.3170 USD par 1 EUR

156.93 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.1416 EUR par 1 XDR

Eurosistēmas 2007. gada sākuma finanšu pārskats, kurā iekļauta Banka Slovenije

2007. gada 1. janvārī Eurosistēmai pievienojās Banka Slovenije. Tāpēc 2007. gada 9. janvārī kopā ar nākamo konsolidēto nedēļas finanšu pārskatu ECB publicēs konsolidēto sākuma finanšu pārskatu 2007. gada 1. janvārī.

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) pārvērtēšanas rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 176,768 36 2,717
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 142,291 −6 −4,669
2.1 SVF debitoru parādi 10,658 −44 −285
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 131,633 38 −4,384
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,402 1,096 −559
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,967 422 −5
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 11,967 422 −5
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 450,540 9,042 0
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 330,452 8,954 0
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 120,000 0 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 88 88 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 11,360 563 0
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 77,614 −186 −184
8 Valdības parāds euro 39,359 −527 −26
9 Pārējie aktīvi 217,679 197 748
Kopā aktīvi 1,150,980 10,636 −1,977
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) pārvērtēšanas rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 628,238 227 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 174,051 −3,175 0
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 173,482 −3,714 0
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 567 538 0
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 1 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 65 −22 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 53,354 12,844 0
5.1 Saistības pret valdību 45,165 13,012 0
5.2 Pārējās saistības 8,189 −168 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,614 −334 0
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 89 3 −2
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12,621 1,182 −417
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12,621 1,182 −417
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,582 0 −119
10 Pārējās saistības 73,788 −64 291
11 Pārvērtēšanas konti 121,991 0 −1,730
12 Kapitāls un rezerves 64,587 −25 0
Kopā pasīvi 1,150,980 10,636 −1,977

Kontaktinformācija presei