Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 29. prosinci 2006

4. ledna 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 29. prosince 2006 byl růst objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 2,8 mld. EUR zejména důsledkem čtvrtletního přecenění. Jiné změny u této položky během sledovaného týdne způsobily čistý nárůst o 36 mil. EUR. Ten byl zejména následkem změny, kterou jedna z centrálních bank Eurosystému provedla, když své zlaté mince s nižším obsahem ryzího zlata nahradila ryzím zlatem, což vyvolalo přesun mezi touto účetní položkou a položkou ostatní aktiva (položka 9 na straně aktiv). Tato účetní změna více než vykompenzovala vliv prodeje zlata v hodnotě 19 mil. EUR jinou z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv snížil o 4,8 mld. EUR na 147,4 mld. EUR. Klientské a portfoliové transakce způsobily za stejné období pokles o 0,1 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) poklesl v důsledku transakcí a přecenění o 0,4 mld. EUR na 77,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,2 mld. EUR na 628,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 13 mld. EUR na 45,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 8,5 mld. EUR na 450 mld. EUR. Ve čtvrtek 28. prosince 2006 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 321,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 330,5 mld. EUR.

Objem prostředků poskytnutých pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) dosáhl 0,1 mld. EUR (na rozdíl od předchozího týdne, kdy tato facilita prakticky nebyla využívána), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,6 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne zůstala také prakticky nevyužita).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 3,7 mld. EUR na 173,5 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci roku

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému na konci každého čtvrtletí přeceňovány podle tržních cen a kurzů. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 29. prosinci 2006 je uveden v přidaném sloupečku nazvaném Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto směnné kurzy:

Zlato: 482,688 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,3170 USD/EUR

JPY: 156,93 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,1416 EUR/ZPČ

Počáteční rozvaha Eurosystému pro rok 2007, včetně Banky Slovenije

Banka Slovenije se stala členem Eurosystému 1. ledna 2007. ECB proto zveřejní konsolidovanou počáteční rozvahu Eurosystému k 1. lednu 2007 společně s příští týdenní konsolidovanou rozvahou dne 9. ledna 2007.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)přecenění
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 176 768 36 2 717
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 142 291 −6 −4 669
2.1 Pohledávky za MMF 10 658 −44 −285
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 131 633 38 −4 384
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 402 1 096 −559
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 11 967 422 −5
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 11 967 422 −5
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 450 540 9 042 0
5.1 Hlavní refinanční operace 330 452 8 954 0
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 120 000 0 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 88 88 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 11 360 563 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 77 614 −186 −184
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 39 359 −527 −26
9 Ostatní aktiva 217 679 197 748
Aktiva celkem 1 150 980 10 636 −1 977
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)přecenění
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Bankovky v oběhu 628 238 227 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 174 051 −3 175 0
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 173 482 −3 714 0
2.2 Vkladová facilita 567 538 0
2.3 Termínované vklady 0 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 1 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 65 −22 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 53 354 12 844 0
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 45 165 13 012 0
5.2 Ostatní závazky 8 189 −168 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 16 614 −334 0
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 89 3 −2
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 621 1 182 −417
8.1 Vklady a ostatní závazky 12 621 1 182 −417
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 582 0 −119
10 Ostatní pasiva 73 788 −64 291
11 Účty přecenění 121 991 0 −1 730
12 Kapitál a rezervní fondy 64 587 −25 0
Pasiva celkem 1 150 980 10 636 −1 977

Kontakty pro média