Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 29 december 2006

4 januari 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 29 december 2006 motsvarade ökningen på 2,8 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) främst kvartalsomvärderingar. Andra rörelser under veckan resulterade i en nettoökning på 36 miljoner EUR. Detta berodde huvudsakligen på att en centralbank i Eurosystemet raffinerade sitt innehav av guldmynt med lägre guldhalt till guldtackor av rent guld vilket resulterade i en kontorörelse mellan denna post på tillgångssidan och posten övriga tillgångar (post 9 på tillgångssidan). Detta mer än uppvägde försäljning av guld motsvarande 19 miljoner EUR av en annan centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld per den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 4,8 miljarder EUR till 147,4 miljarder EUR. Minskningen var främst ett resultat av kvartalsomvärderingar av tillgångar och skulder. Kund- och portföljtransaktioner under perioden resulterade i en minskning på 0,1 miljard EUR.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 77,6 miljarder EUR, både beroende på transaktioner och omvärderingar. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 628,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 13 miljarder EUR till 45,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 8,5 miljarder EUR till 450 miljarder EUR. Torsdagen den 28 december 2006 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 321,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 330,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,6 miljarder EUR (också jämfört med nästan noll föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 3,7 miljarder EUR till 173,5 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid årsskiftet

I enlighet med de harmoniserade redovisningsprinciperna för Eurosystemet omvärderas Eurosystemets innehav av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och -priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 29 december 2006 visas i tilläggskolumnen "Förändring jämfört med föregående vecka avseende värdereglering". Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var

Guld: 482,688 EUR per fine oz.

1,3170 USD per EUR

156,93 JPY per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,1416 EUR per SDR

Första konsoliderade balansräkningen för Eurosystemet för 2007 som även omfattar Banka Slovenije

Banka Slovenije anslöt sig till Eurosystemet den 1 januari 2007. ECB kommer därför att offentliggöra en första konsoliderad balansräkning för Eurosystemet per den 1 januari 2007 tillsammans med nästa konsoliderade veckobalansräkning den 9 januari 2001.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)värdereglering
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Guld och guldfordringar 176.768 36 2.717
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 142.291 −6 −4.669
2.1 Fordringar på IMF 10.658 −44 −285
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 131.633 38 −4.384
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.402 1.096 −559
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 11.967 422 −5
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 11.967 422 −5
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 450.540 9.042 0
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 330.452 8.954 0
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 120.000 0 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 88 88 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 11.360 563 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 77.614 −186 −184
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 39.359 −527 −26
9 Övriga tillgångar 217.679 197 748
Summa tillgångar 1.150.980 10.636 −1.977
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)värdereglering
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Utelöpande sedlar 628.238 227 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 174.051 −3.175 0
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 173.482 −3.714 0
2.2 Inlåningsfacilitet 567 538 0
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2 1 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 65 −22 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 53.354 12.844 0
5.1 Offentliga sektorn 45.165 13.012 0
5.2 Övriga skulder 8.189 −168 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 16.614 −334 0
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 89 3 −2
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.621 1.182 −417
8.1 Inlåning och övriga skulder 12.621 1.182 −417
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.582 0 −119
10 Övriga skulder 73.788 −64 291
11 Värderegleringskonton 121.991 0 −1.730
12 Eget kapital 64.587 −25 0
Summa skulder 1.150.980 10.636 −1.977

Kontakt för media