Menu

Situaţia financiară consolidată a Eurosistemului la 29 decembrie 2006

4 ianuarie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 29 decembrie 2006, creşterea de 2,8 miliarde EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din activ) s-a datorat în principal reevaluărilor trimestriale. Alte evoluţii înregistrate în această săptămână au condus la o creştere netă de 36 milioane EUR. Principala cauză a acestei majorări a constituit-o operaţiunea de înlocuire a monedelor de aur cu titlu inferior deţinute de o bancă centrală din Eurosistem cu lingouri de aur fin, ceea ce a determinat un transfer contabil între poziţia de activ menţionată şi alte active (poziţia 9 din activ). Valoarea aferentă acestui transfer contabil a depăşit suma rezultată din vânzarea de către o altă bancă centrală din Eurosistem a unei cantităţi de aur reprezentând contravaloarea a 19 milioane EUR (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din activ minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasiv) a scăzut cu 4,8 miliarde EUR, până la nivelul de 147,4 miliarde EUR, în special datorită reevaluărilor trimestriale ale activelor şi pasivelor. Soldul aferent operaţiunilor cu clientela şi celor de portofoliu efectuate în perioada analizată s-a redus cu 0,1 miliarde EUR.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din activ) s-au diminuat cu 0,4 miliarde EUR, până la 77,6 miliarde EUR, atât pe seama tranzacţiilor, cât şi a reevaluărilor. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasiv) s-a majorat cu 0,2 miliarde EUR, până la nivelul de 628,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţia publică (poziţia 5.1 din pasiv) au înregistrat o creştere de 13 miliarde EUR, până la 45,2 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din activ minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasiv) a sporit cu 8,5 miliarde EUR, până la 450 miliarde EUR. Joi, 28 decembrie 2006, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 321,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 330,5 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din activ) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (faţă de nivelul aproape nul din săptămâna anterioară), în timp ce utilizarea facilităţii de depozit (poziţia 2.2 din pasiv) s-a cifrat la 0,6 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost, şi în acest caz, aproape nul).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente a instituţiilor de credit la Eurosistem (poziţia 2.1 din pasiv) a consemnat o reducere de 3,7 miliarde EUR, până la 173,5 miliarde EUR.

Reevaluarea la sfârşit de an a activelor şi pasivelor Eurosistemului

În conformitate cu regulile contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, titlurile şi instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile şi preţurile pieţei înregistrate la sfârşitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluărilor asupra fiecărei poziţii bilanţiere la 29 decembrie 2006 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor”. Preţul aurului şi principalele cursuri de schimb utilizate în reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 482,688 EUR per uncia de aur fin

USD: 1,3170/EUR

JPY: 156,93/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,1416 EUR/DST

Situaţia financiară de deschidere pentru anul 2007 la nivelul Eurosistemului, inclusiv Banka Slovenije

La 1 ianuarie 2007, Banka Slovenije a aderat la Eurosistem. Prin urmare, la 9 ianuarie 2007, BCE va publica o situaţie financiară consolidată de deschidere, aferentă datei de 1 ianuarie 2007 la nivelul Eurosistemului, concomitent cu următoarea situaţie financiară consolidată săptămânală.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Aur şi creanţe în aur 176 768 36 2 717
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 142 291 −6 −4 669
2.1 Creanţe asupra FMI 10 658 −44 −285
2.2 Depozite, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 131 633 38 −4 384
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 402 1 096 −559
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 11 967 422 −5
4.1 Depozite, titluri şi împrumuturi 11 967 422 −5
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 450 540 9 042 0
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 330 452 8 954 0
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 120 000 0 0
5.3 Operaţiuni reverse repo de reglaj fin 0 0 0
5.4 Operaţiuni reverse repo structurale 0 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 88 88 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 11 360 563 0
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 77 614 −186 −184
8 Credite în euro acordate administraţiei publice 39 359 −527 −26
9 Alte active 217 679 197 748
Total active 1 150 980 10 636 −1 977
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Numerar în circulaţie 628 238 227 0
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 174 051 −3 175 0
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 173 482 −3 714 0
2.2 Facilitatea de depozit 567 538 0
2.3 Depozite pe termen fix 0 0 0
2.4 Operaţiuni reverse repo de reglaj fin 0 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 2 1 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 65 −22 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 53 354 12 844 0
5.1 Angajamente faţă de administraţia publică 45 165 13 012 0
5.2 Alte angajamente 8 189 −168 0
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţi ai zonei euro 16 614 −334 0
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţi ai zonei euro 89 3 −2
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 12 621 1 182 −417
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 12 621 1 182 −417
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 582 0 −119
10 Alte pasive 73 788 −64 291
11 Conturi de reevaluare 121 991 0 −1 730
12 Capital şi rezerve 64 587 −25 0
Total pasive 1 150 980 10 636 −1 977

Contacte media