Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2006 m. gruodžio 29 d.

2007 m. sausio 4 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2006 m. gruodžio 29 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 2,8 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo. Dėl kitų per savaitę atliktų operacijų auksas ir gautinas auksas padidėjo 36 mln. eurų. Pagrindinė priežastis buvo tai, kad vienas Eurosistemos centrinis bankas savo aukso monetų, sudėtyje turinčių mažiau grynojo aukso, atsargas perdirbo į grynojo aukso lydinį, o dėl to buhalterinėje apskaitoje įvyko pokyčių šiame straipsnyje bei straipsnyje kitas turtas (9 straipsnis turto dalyje). Šis pokytis buhalterinėje apskaitoje daugiau negu kompensavo kito Eurosistemos centrinio banko atlikto 19 mln. eurų vertės aukso pardavimą (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,8 mlrd. eurų – iki 147,4 mlrd. eurų daugiausia dėl kas ketvirtį atliekamo turto ir įsipareigojimų perkainojimo. Dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, atliktų per apžvelgiamą laikotarpį, Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta sumažėjo 0,1 mlrd. eurų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 77,6 mlrd. eurų dėl sandorių ir koregavimo dėl perkainojimo. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 628,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 13 mlrd. eurų – iki 45,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,5 mlrd. eurų – iki 450 mlrd. eurų. Ketvirtadienį, 2006 m. gruodžio 28 d., baigėsi 321,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 330,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,6 mlrd. eurų (taip pat palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,7 mlrd. eurų – iki 173,5 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas metų pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos palūkanų normomis ir kainomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2006 m. gruodžio 29 d., parodyta lentelės papildomame stulpelyje „Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl perkainojimo“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui naudoti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 482,688 EUR/aukštos prabos aukso uncija

USD: 1,3170 JPY/EUR

JPY: 156,93 JPY/EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,1416 EUR/SST

2007 m. Eurosistemos finansinė ataskaita laikotarpio pradžioje, įskaitant Banka Slovenije

2007 m. sausio 1 d. Banka Slovenije prisijungė prie Eurosistemos. Todėl ECB paskelbs Eurosistemos konsoliduotą finansinę ataskaitą laikotarpio pradžioje (2007 m. sausio 1 d.) kartu su kita konsoliduota savaitine finansine ataskaita 2007 m. sausio 9 d.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 176 768 36 2 717
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 142 291 −6 −4 669
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 10 658 −44 −285
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 131 633 38 −4 384
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 402 1 096 −559
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 11 967 422 −5
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 11 967 422 −5
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 450 540 9 042 0
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 330 452 8 954 0
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 120 000 0 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 88 88 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 11 360 563 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 77 614 −186 −184
8 Valdžios skola eurais 39 359 −527 −26
9 Kitas turtas 217 679 197 748
Visas turtas 1 150 980 10 636 −1 977
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 628 238 227 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 174 051 −3 175 0
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 173 482 −3 714 0
2.2 Indėlių galimybė 567 538 0
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 1 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 65 −22 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 53 354 12 844 0
5.1 Valdžiai 45 165 13 012 0
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 189 −168 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 16 614 −334 0
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 89 3 −2
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 621 1 182 −417
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 621 1 182 −417
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 582 0 −119
10 Kiti įsipareigojimai 73 788 −64 291
11 Perkainojimo sąskaitos 121 991 0 −1 730
12 Kapitalas ir rezervai 64 587 −25 0
Visi įsipareigojimai 1 150 980 10 636 −1 977

Kontaktai žiniasklaidai