Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 29 grudnia 2006 r.

4 stycznia 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 29 grudnia 2006 r., wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 2,8 mld euro wynikał głównie z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny. Inne zmiany w ciągu tygodnia spowodowały wzrost netto o 36 mln euro. Jego główną przyczyną była dokonana przez jeden z banków centralnych Eurosystemu wymiana zasobów złotych monet o niższej zawartości czystego złota na złoto odpowiadające międzynarodowym standardom czystości, co spowodowało przesunięcie księgowe pomiędzy pozycją złoto i należności w złocie a pozycją pozostałe aktywa (pozycja aktywów 9). To przesunięcie księgowe z nadwyżką zrekompensowało sprzedaż złota o wartości 19 mln euro przez inny bank centralny Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 4,8 mld euro do poziomu 147,4 mld euro. Spadek ten był spowodowany głównie korektą z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów; ponadto w wyniku transakcji klientów oraz transakcji portfelowych w analizowanym okresie miał miejsce spadek o 0,1 mld euro.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 0,4 mld euro do poziomu 77,6 mld euro, w następstwie zarówno zawartych transakcji, jak i aktualizacji wyceny. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 0,2 mld euro do poziomu 628,2 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 13 mld euro do poziomu 45,2 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 8,5 mld euro do poziomu 450 mld euro. W czwartek, 28 grudnia 2006 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 321,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 330,5 mld euro.

Wykorzystanie kredytu banku centralnego na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (w porównaniu z bliskim zera wykorzystaniem w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,6 mld euro (w porównaniu z także bliskim zera wykorzystaniem w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 3,7 mld euro do poziomu 173,5 mld euro.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec roku

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, dewizy, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik netto z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 29 grudnia 2006 r. jest wykazany w dodatkowej kolumnie „Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu aktualizacji wyceny”. Przy aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące kursy walutowe oraz cenę złota:

482,688 EUR za 1 uncję czystego złota

1,3170 USD za 1 EUR

156,93 JPY za 1 EUR

SDR (MFW): 1,1416 EUR za 1 XDR

Pierwsze sprawozdanie finansowe Eurosystemu za 2007 r. obejmujące Banka Slovenije

Od dnia 1 stycznia 2007 r. do Eurosystemu należy Banka Slovenije. W związku z tym EBC opublikuje pierwsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 1 stycznia 2007 r. łącznie z następnym skonsolidowanym tygodniowym sprawozdaniem finansowym na dzień 9 stycznia 2007 r.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) aktualizacji wyceny
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 176.768 36 2.717
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 142.291 −6 −4.669
2.1 Należności od MFW 10.658 −44 −285
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 131.633 38 −4.384
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 23.402 1.096 −559
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 11.967 422 −5
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 11.967 422 −5
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 450.540 9.042 0
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 330.452 8.954 0
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 120.000 0 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 88 88 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 11.360 563 0
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 77.614 −186 −184
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 39.359 −527 −26
9 Pozostałe aktywa 217.679 197 748
Aktywa razem 1.150.980 10.636 −1.977
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) aktualizacji wyceny
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Banknoty w obiegu 628.238 227 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 174.051 −3.175 0
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 173.482 −3.714 0
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 567 538 0
2.3 Depozyty terminowe 0 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 1 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 65 −22 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 53.354 12.844 0
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 45.165 13.012 0
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.189 −168 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 16.614 −334 0
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 89 3 −2
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 12.621 1.182 −417
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 12.621 1.182 −417
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.582 0 −119
10 Pozostałe zobowiązania 73.788 −64 291
11 Różnice z aktualizacji wyceny 121.991 0 −1.730
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 64.587 −25 0
Pasywa razem 1.150.980 10.636 −1.977

Kontakt z mediami