Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 26. jūnijā

2015.30.06.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 26. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 1 mljrd. euro (līdz 276 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2015. gada 25. jūnijs  Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 115 milj. ASV dolāru 115 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.4 mljrd. euro (līdz 374.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.9 mljrd. euro (līdz 1 039 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 27.1 mljrd. euro (līdz 137.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 65.3 mljrd. euro (līdz 469.2 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 24. jūnijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 89.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 88.2 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 19.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 17.3 mljrd. euro apmērā. Turklāt tika noslēgta arī ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperācija (ITRMO) 73.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 190 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.4 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 86.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 81.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 13.9 mljrd. euro (līdz 465.1 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 26. jūnijā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 19. jūniju Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 19. jūniju
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 23.2 mljrd. euro –0.4 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 10.8 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 94.6 mljrd. euro +2.5 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 8.6 mljrd. euro +0.3 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 193.9 mljrd. euro +11.6 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 134.0 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 49.6 mljrd. euro (līdz 389.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 383,966 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 306,656 2,462
  2.1 SVF debitoru parādi 82,171 273
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 224,485 2,188
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 38,676 −1,623
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21,812 765
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21,812 765
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 555,596 70,150
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 88,234 −1,424
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 467,096 71,728
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 267 −154
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 134,698 −2,208
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 839,235 14,352
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 465,142 13,908
  7.2 Pārējie vērtspapīri 374,094 444
8 Valdības parāds euro 25,742 0
9 Pārējie aktīvi 233,162 3,698
Kopā aktīvi 2,539,544 87,596
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1,038,969 2,891
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 475,740 54,456
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 389,322 49,564
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 86,293 4,888
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 125 5
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,164 −363
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 204,009 28,650
  5.1 Saistības pret valdību 137,594 27,111
  5.2 Pārējās saistības 66,415 1,539
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 29,648 867
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,284 −3
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6,391 −184
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6,391 −184
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 60,656 0
10 Pārējās saistības 214,992 1,420
11 Pārvērtēšanas konti 403,298 0
12 Kapitāls un rezerves 98,392 −139
Kopā pasīvi 2,539,544 87,596
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem