Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 26. juuni 2015

30. juuni 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

26. juunil 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 1 miljardi euro võrra 276 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
25. juuni 2015  USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 115 miljonit USA dollarit 115 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,4 miljardi euro võrra 374,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 2,9 miljardi euro võrra 1039 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 27,1 miljardi euro võrra 137,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 65,3 miljardi euro võrra 469,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 24. juunil 2015 möödus 89,7 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 88,2 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Nädala jooksul möödus 19,3 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 17,3 miljardit eurot. Samal päeval teostati ka 73,8 miljardi euro suurune sihtotstarbeline pikemaajaline refinantseerimisoperatsioon tähtajaga 1190 päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,4 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 86,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 81,4 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 13,9 miljardi euro võrra 465,1 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 26. juuni 2015 Erinevus võrreldes 19. juuniga 2015 – ost Erinevus võrreldes 19. juuniga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 23,2 miljardit eurot –0,4 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 10,8 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 94,6 miljardit eurot +2,5 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 8,6 miljardit eurot +0,3 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 193,9 miljardit eurot +11,6 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 134,0 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 49,6 miljardi euro võrra 389,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 383 966 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 306 656 2 462
  2.1 Nõuded RVFle 82 171 273
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 224 485 2 188
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 38 676 −1 623
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 21 812 765
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 812 765
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 555 596 70 150
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 88 234 −1 424
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 467 096 71 728
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 267 −154
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 134 698 −2 208
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 839 235 14 352
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 465 142 13 908
  7.2 Muud väärtpaberid 374 094 444
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 742 0
9 Muud varad 233 162 3 698
Varad kokku 2 539 544 87 596
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 038 969 2 891
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 475 740 54 456
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 389 322 49 564
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 86 293 4 888
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 125 5
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 164 −363
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 204 009 28 650
  5.1 Valitsussektor 137 594 27 111
  5.2 Muud kohustused 66 415 1 539
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 29 648 867
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 284 −3
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 391 −184
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 391 −184
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 60 656 0
10 Muud kohustused 214 992 1 420
11 Ümberhindluskontod 403 298 0
12 Kapital ja reservid 98 392 −139
Kohustused kokku 2 539 544 87 596
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid