Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 26. junija 2015

30. junij 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 26. junija 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 1 milijardo EUR na 276 milijard EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
25. junij 2015  7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 115 mio USD 115 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,4 milijarde EUR na 374,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,9 milijarde EUR na 1.039 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 27,1 milijarde EUR na 137,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 65,3 milijarde EUR na 469,2 milijarde EUR. V sredo, 24. junija 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 89,7 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 88,2 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Med tednom je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 19,3 milijarde EUR in poravnana je bila nova v višini 17,3 milijarde EUR. Poleg tega je bila poravnana ciljno usmerjena operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 73,8 milijarde EUR in z zapadlostjo 1.190 dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,3 milijarde EUR (v primerjavi z 0,4 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 86,3 milijarde EUR (v primerjavi z 81,4 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 13,9 milijarde EUR na 465,1 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 26. junija 2015 Razlika od 19. junija 2015 – kupljeno Razlika od 19. junija 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 23,2 milijarde EUR - –4,1 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 10,8 milijarde EUR - –0,1 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 94,6 milijarde EUR +2,5 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 8,6 milijarde EUR 0,3 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 193,9 milijarde EUR 11,6 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 134,0 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 49,6 milijarde EUR na 389,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 383.966 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 306.656 2.462
  2.1 Terjatve do MDS 82.171 273
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 224.485 2.188
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 38.676 −1.623
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.812 765
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.812 765
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 555.596 70.150
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 88.234 −1.424
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 467.096 71.728
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 267 −154
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 134.698 −2.208
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 839.235 14.352
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 465.142 13.908
  7.2 Drugi vrednostni papirji 374.094 444
8 Dolg širše države v EUR 25.742 0
9 Druga sredstva 233.162 3.698
Skupaj sredstva 2.539.544 87.596
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.038.969 2.891
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 475.740 54.456
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 389.322 49.564
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 86.293 4.888
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 125 5
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.164 −363
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 204.009 28.650
  5.1 Širša država 137.594 27.111
  5.2 Druge obveznosti 66.415 1.539
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 29.648 867
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.284 −3
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 6.391 −184
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 6.391 −184
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 60.656 0
10 Druge obveznosti 214.992 1.420
11 Računi prevrednotenja 403.298 0
12 Kapital in rezerve 98.392 −139
Skupaj obveznosti 2.539.544 87.596
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije