Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 26 czerwca 2015 r.

30 czerwca 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 26 czerwca 2015 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 1 mld EUR do poziomu 276 mld EUR, w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
25 czerwca 2015 r.  7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 115 mln USD 115 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,4 mld EUR do poziomu 374,1 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 2,9 mld EUR do poziomu 1039 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 27,1 mld EUR do poziomu 137,6 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 65,3 mld EUR do poziomu 469,2 mld EUR. W środę 24 czerwca 2015 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 89,7 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 88,2 mld EUR.

W tym tygodniu przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 19,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 17,3 mld EUR. Ponadto nastąpiło rozliczenie ukierunkowanej dłuższej operacji refinansującej (TLTRO) w kwocie 73,8 mld EUR, z terminem zapadalności 1190 dni.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,3 mld EUR (wobec 0,4 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 86,3 mld EUR (wobec 81,4 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 13,9 mld EUR do poziomu 465,1 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 26.06.2015 Różnica wobec 19.06.2015 – zakup Różnica wobec 19.06.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 23,2 mld EUR –0,4 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 10,8 mld EUR –0,1 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 94,6 mld EUR +2,5 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 8,6 mld EUR +0,3 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych wyemitowanych przez sektor publiczny 193,9 mld EUR +11,6 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 134,0 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 49,6 mld EUR do poziomu 389,3 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 383.966 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 306.656 2.462
  2.1 Należności od MFW 82.171 273
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 224.485 2.188
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 38.676 −1.623
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.812 765
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 21.812 765
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 555.596 70.150
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 88.234 −1.424
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 467.096 71.728
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 267 −154
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 134.698 −2.208
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 839.235 14.352
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 465.142 13.908
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 374.094 444
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.742 0
9 Pozostałe aktywa 233.162 3.698
Aktywa razem 2.539.544 87.596
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.038.969 2.891
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 475.740 54.456
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 389.322 49.564
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 86.293 4.888
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 125 5
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.164 −363
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 204.009 28.650
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 137.594 27.111
  5.2 Pozostałe zobowiązania 66.415 1.539
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 29.648 867
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.284 −3
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.391 −184
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.391 −184
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 60.656 0
10 Pozostałe pasywa 214.992 1.420
11 Różnice z wyceny 403.298 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 98.392 −139
Pasywa razem 2.539.544 87.596
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami