European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Naše úlohy

Finančná stabilita

ECB má v oblasti finančnej stability dve hlavné úlohy:

Identifikovanie rizík

ECB spolu s ostatnými centrálnymi bankami Eurosystému a Európskeho systému centrálnych bánk priebežne sleduje cyklické a štrukturálne zmeny v bankovom sektore eurozóny a EÚ ako celku i v ďalších finančných sektoroch.

Vyhodnocovanie rizík

Na vyhodnocovanie potenciálnych dôsledkov systémových rizík na stabilitu finančného systému eurozóny/EÚ a miery jeho odolnosti sa používajú kvantitatívne nástroje, ako napr. rámec záťažového testovania ECB na makroúrovni, sieťová analýza a ďalšie súvisiace modelovacie nástroje. Pomocou rámca záťažového testovania na makroúrovni sa prognosticky posudzuje odolnosť bankového sektora voči (nepriaznivému) makroekonomickému a finančnému vývoju.

V oblasti finančnej stability ECB tiež poskytuje analytickú podporu Európskemu výboru pre systémové riziká.

Makroprudenciálna politika

Po nadobudnutí účinnosti nariadenia o SSM dňa 4. novembra 2014 ECB získala makroprudenciálne nástroje, ktoré jej umožňujú reagovať na potenciálne systémové riziká vo finančnom systéme. ECB má v oblasti makroprudenciálnej politiky dve úlohy:

Uplatňovanie prísnejších opatrení

ECB môže namiesto vnútroštátnych orgánov uplatňovať vyššie požiadavky na kapitálové rezervy i prísnejšie opatrenia na odstránenie systémových či makroprudenciálnych rizík, pričom postupuje podľa platnej legislatívy EÚ. ECB môže napríklad po informovaní vnútroštátnych orgánov uplatniť voči bankám vyššie požiadavky na:

  • proticyklické kapitálové rezervy,
  • rezervy na systémové riziká (ak sa uplatňujú v rámci vnútroštátneho práva),
  • kapitálové prirážky v prípade systémovo významných inštitúcií,
  • rizikové váhy na realitné expozície a expozície v rámci finančného sektora,
  • limity veľkých expozícií,
  • dodatočné požiadavky na vykazovanie.

Vznášanie pripomienok a výhrad

Vnútroštátne orgány sú povinné ECB informovať o plánovanom zavedení, resp. plánovaných zmenách makroprudenciálnych opatrení. ECB plánované opatrenia posudzuje a môže voči nim vzniesť námietky. Vnútroštátne orgány pred prijatím rozhodnutia zohľadňujú pripomienky ECB.

Finančná regulácia

Regulácia finančných inštitúcií a trhov je základom makroprudenciálnej politiky. ECB analyzuje iniciatívy v oblasti finančnej regulácie, finančného dohľadu, opatrení na zaistenie finančnej stability (napr. riadenie a riešenie finančných kríz) a ďalších oblastiach finančných služieb (napr. účtovníctva), zavádzané európskymi a celosvetovými regulačnými orgánmi a orgánmi dohľadu, a vyjadruje sa k nim z makroprudenciálneho hľadiska a z hľadiska finančnej stability. Prostredníctvom príspevkov ECB/Eurosystému sa ECB z regulačného a dohľadového hľadiska vyjadruje predovšetkým k návrhom právnych predpisov na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni a úrovni EÚ.

Všetky stránky v tejto sekcii