Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
Christine Lagarde
The President of the European Central Bank
Luis de Guindos
Vice-President of the European Central Bank
  • VYHLÁSENIE O MENOVEJ POLITIKE

TLAČOVÁ KONFERENCIA

Christine Lagardová, prezidentka ECB
Luis de Guindos, viceprezident ECB

Frankfurt nad Mohanom 21. júla 2022

Dobrý deň, spolu s viceprezidentom vás vítame na dnešnej tlačovej konferencii.

V súlade s naším pevným záväzkom plniť náš mandát cenovej stability dnes Rada guvernérov prijala ďalšie zásadné kroky v záujme zabezpečenia návratu inflácie na cieľovú úroveň 2 % v strednodobom horizonte. Rozhodli sme o zvýšení troch kľúčových úrokových sadzieb ECB o 50 bázických bodov a schválili sme nástroj na ochranu transmisie menovej politiky (Transmission Protection Instrument – TPI).

Rada guvernérov usúdila, že je vhodné urobiť väčší prvý krok v normalizácii jej menovopolitických sadzieb, než naznačila na svojom predchádzajúcom zasadaní. Toto rozhodnutie sa opiera o naše aktualizované hodnotenie inflačných rizík a zvýšenú podporu účinnej transmisie menovej politiky prostredníctvom nástroja TPI. Rozhodnutie podporí návrat inflácie k nášmu strednodobému cieľu posilnením ukotvenia inflačných očakávaní a zabezpečením adaptácie podmienok dopytu v záujme dosiahnutia nášho inflačného cieľa v strednodobom horizonte.

Na našich nasledujúcich zasadaniach bude vhodné pokračovať v normalizácii úrokových sadzieb. Dnešný výraznejší krok v odklone od záporných úrokových sadzieb nám umožňuje prejsť na priebežný spôsob rozhodovania o úrokových sadzbách zo zasadania na zasadanie. Naše ďalšie rozhodnutia o menovopolitických sadzbách sa budú naďalej opierať o dostupné údaje a pomôžu nám zabezpečiť dosiahnutie nášho inflačného cieľa na úrovni 2 % v strednodobom horizonte. V rámci normalizácie našej menovej politiky budeme posudzovať možnosti úročenia prebytočnej likvidity.

Usúdili sme, že zavedenie nástroja TPI je nevyhnutné v záujme podpory účinnej transmisie menovej politiky. V rámci normalizácie našej menovej politiky nástroj TPI predovšetkým zabezpečí hladkú transmisiu nastavenia menovej politiky vo všetkých krajinách eurozóny. Jednotnosť menovej politiky je základným predpokladom schopnosti ECB plniť svoj mandát – udržiavať cenovú stabilitu.

TPI bude ďalším prvkom nášho súboru nástrojov, ktorý môže byť aktivovaný na potlačenie neopodstatneného, nesystematického vývoja na trhu predstavujúceho vážnu hrozbu pre transmisiu menovej politiky v celej eurozóne. Rozsah nákupov v rámci TPI závisí od závažnosti rizík ohrozujúcich transmisiu menovej politiky. Nákupy nie sú vopred obmedzené. Ochranou transmisného mechanizmu nástroj TPI Rade guvernérov umožní účinnejšie plniť jej mandát cenovej stability.

Prvou obrannou líniou pri zmierňovaní rizík ohrozujúcich transmisný mechanizmus menovej politiky súvisiacich s pandémiou v každom prípade zostáva pružnosť pri reinvestovaní splatených cenných papierov v rámci portfólia núdzového pandemického programu nákupu aktív (pandemic emergency purchase programme – PEPP).

Rozhodnutia, ktoré sme dnes prijali, sú uvedené v tlačovej správe zverejnenej na našej internetovej stránke. Podrobné informácie o nástroji TPI sú v osobitnej tlačovej správe, ktorá má byť zverejnená o 15:45 h SEČ.

Teraz podrobnejšie opíšem, ako hodnotíme vývoj hospodárskej situácie a inflácie, a následne vysvetlím našu analýzu finančných a menových podmienok.

Hospodárska aktivita

Hospodárska aktivita sa spomaľuje. Neoprávnená ruská agresia voči Ukrajine naďalej brzdí hospodársky rast. Vplyv vysokej inflácie na kúpnu silu, pretrvávajúce ponukové obmedzenia a vyššia neistota majú na ekonomiku tlmiaci účinok. Podniky naďalej čelia vyšším nákladom a narušeniam dodávateľských reťazcov, hoci sa objavujú predbežné náznaky určitého zmierňovania ponukových obmedzení. Tieto faktory výrazne zatieňujú výhľad vývoja v druhej polovici roka 2022 i v ďalšom období.

Hospodárska aktivita zároveň naďalej ťaží zo znovuotvárania ekonomiky, priaznivej situácie na trhu práce a podpory zo strany rozpočtovej politiky. Úplné znovuotvorenie ekonomiky podporuje predovšetkým spotrebu v sektore služieb. Vzhľadom na obnovenie cestovania by mal ekonomike v treťom štvrťroku tohto roka pomôcť aj cestovný ruch. K spotrebe prispievajú úspory domácností nahromadené počas pandémie a priaznivá situácia na trhu práce.

Rozpočtová politika pomáha zmierňovať dosah vojny na Ukrajine na tých, ktorí sú najviac zasiahnutí vyššími cenami energií. Dočasné a cielené opatrenia by mali byť nastavené tak, aby obmedzovali riziko zvyšovania inflačných tlakov. Cieľom rozpočtovej politiky vo všetkých krajinách by malo byť zachovanie udržateľnosti dlhu, ako aj zvyšovanie rastového potenciálu udržateľným spôsobom v záujme podpory oživenia.

Inflácia

Inflácia v júni ďalej vzrástla na 8,6 %. Najdôležitejšou zložkou celkovej inflácie boli opäť prudko rastúce ceny energií. Trhové ukazovatele naznačujú, že svetové ceny energií v najbližšom období zostanú vysoké. Znova vzrástla aj inflácia cien potravín – na 8,9 % v júni – čiastočne vzhľadom na význam Ukrajiny a Ruska ako producentov poľnohospodárskych výrobkov.

K súčasnej vysokej miere inflácie prispievajú aj pretrvávajúce obmedzenia v dodávkach priemyselných tovarov a oživenie dopytu, predovšetkým v sektore služieb. Cenové tlaky sa šíria do čoraz väčšieho počtu sektorov, čiastočne v dôsledku nepriameho vplyvu vysokých nákladov na energie pôsobiaceho v celom hospodárstve. Zodpovedajúcim spôsobom došlo k ďalšiemu nárastu väčšiny ukazovateľov základnej inflácie.

Očakávame, že vzhľadom na pretrvávajúce tlaky prameniace z cien energií a potravín a tlaky v cenovom reťazci inflácia určitý čas zostane na nežiaduco vysokej úrovni. Zdrojom vyšších inflačných tlakov je aj oslabovanie výmenného kurzu eura. Pokiaľ však ide o ďalší vývoj, za predpokladu absencie ďalších narušení by malo dôjsť k stabilizácii nákladov na energie a k zmierneniu ponukových obmedzení, čo by spolu s prebiehajúcou normalizáciou menovej politiky malo podporiť návrat inflácie k nášmu cieľu.

Situácia na trhu práce je naďalej priaznivá. Nezamestnanosť v máji klesla na historicky nízkych 6,6 %. Počet voľných pracovných miest v mnohých sektoroch poukazuje na vysoký dopyt po pracovnej sile. Mzdový rast sa v posledných mesiacoch aj podľa výhľadových ukazovateľov naďalej postupne zrýchľuje, no celkovo je stále tlmený. Posilňovanie ekonomiky a určité účinky dobiehania by mali v priebehu času prispievať k rýchlejšiemu rastu miezd. Väčšina ukazovateľov dlhodobejších inflačných očakávaní sa v súčasnosti pohybuje na približne dvojpercentnej úrovni, hoci nedávne revízie niektorých ukazovateľov nad úroveň cieľovej hladiny si naďalej vyžadujú monitorovanie.

Hodnotenie rizík

Pokračovanie vojny na Ukrajine zostáva zdrojom podstatných rizík pomalšieho hospodárskeho rastu, najmä ak by došlo k prerušeniu dodávok energií z Ruska v rozsahu vedúcom k zavedeniu prídelového systému pre podniky a domácnosti. Vojna tiež môže ešte viac oslabiť dôveru a zintenzívniť obmedzenia na strane ponuky, zatiaľ čo náklady na energie a potraviny by mohli dlhodobo zostať na vyššej než očakávanej úrovni. Rizikom pre výhľad vývoja eurozóny by bolo aj rýchlejšie spomaľovanie tempa svetového hospodárskeho rastu.

Riziká ohrozujúce výhľad vývoja inflácie sú naďalej na strane rýchlejšieho rastu cien, pričom došlo k ich zintenzívneniu, najmä v krátkodobom horizonte. Medzi riziká ohrozujúce strednodobý inflačný výhľad patrí pretrvávajúce zhoršovanie produkčnej kapacity našej ekonomiky, trvalo vysoké ceny energií a potravín, inflačné očakávania prekračujúce náš cieľ a rýchlejší než očakávaný rast miezd. Ak by však v strednodobom horizonte došlo k oslabeniu dopytu, klesli by aj tlaky na rast cien.

Finančné a menové podmienky

Trhové úrokové miery sú v dôsledku značnej hospodárskej a geopolitickej neistoty volatilné. Náklady bánk na financovanie v posledných mesiacoch rastú, čo sa v čoraz väčšej miere prejavuje na vyšších sadzbách bankových úverov, predovšetkým úverov domácnostiam. Objem bankových úverov poskytovaných domácnostiam zostáva výrazný, no vzhľadom na nižší dopyt sa očakáva jeho pokles. Výrazný je aj objem podnikových úverov, vzhľadom na neustálu potrebu bankového financovania z dôvodu vysokých výrobných nákladov, tvorby zásob a nižšej miery využívania trhového financovania. Dopyt po investičných úveroch pritom klesol. Rast peňažnej zásoby sa v dôsledku nižších likvidných úspor a nižšieho objemu nákupu aktív zo strany Eurosystému naďalej zmierňuje.

Podľa nášho najnovšieho prieskumu bankových úverov došlo v druhom štvrťroku k sprísneniu úverových štandardov pri všetkých kategóriách úverov, keďže banky majú čoraz väčšie obavy z rizík, ktorým ich klienti v súčasnom neistom prostredí čelia. Banky počítajú s ďalším sprísňovaním úverových štandardov v treťom štvrťroku.

Záver

Inflácia je naďalej na nežiaduco vysokej úrovni a očakáva sa, že náš cieľ bude určitý čas prekračovať. Najnovšie údaje poukazujú na spomalenie hospodárskeho rastu, ktoré zatieňuje výhľad vývoja v druhej polovici roka 2022 i v ďalšom období. Toto spomaľovanie však tlmia viaceré podporné faktory.

Rada guvernérov sa dnes rozhodla zvýšiť kľúčové úrokové sadzby ECB a schválila nástroj TPI. Na našich nasledujúcich zasadaniach bude vhodné pokračovať v normalizácii úrokových sadzieb. Naše ďalšie rozhodnutia o menovopolitických sadzbách sa budú naďalej opierať o dostupné údaje a pomôžu nám zabezpečiť dosiahnutie nášho inflačného cieľa na úrovni 2 % v strednodobom horizonte.

Všetky nástroje sme pripravení v medziach nášho mandátu upraviť, aby sme zabezpečili stabilizáciu inflácie na cieľovej úrovni 2 % v strednodobom horizonte. Nový nástroj TPI bude v celej eurozóne zabezpečovať plynulú transmisiu našej menovej politiky, ktorej nastavenie budeme v záujme zmierňovania vysokej inflácie naďalej upravovať.

Teraz sme pripravení zodpovedať vaše otázky.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá