SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
Christine Lagarde
The President of the European Central Bank
Luis de Guindos
Vice-President of the European Central Bank
  • PENGEPOLITISK ERKLÆRING

PRESSEKONFERENCE

Christine Lagarde, formand for ECB,
Luis de Guindos, næstformand for ECB

Frankfurt am Main, 21. juli 2022

Goddag. Næstformanden og jeg vil gerne byde jer velkommen til pressekonferencen.

I overensstemmelse med vores faste forpligtelse over for vores prisstabilitetsmandat tog Styrelsesrådet i dag yderligere vigtige skridt til at sikre, at inflationen vender tilbage til vores 2 pct.-mål på mellemlangt sigt. Vi besluttede at sætte ECB's tre officielle renter op med 50 basispoint og godkendte instrumentet til beskyttelse af den pengepolitiske transmission (Transmission Protection Instrument (TPI)).

Styrelsesrådet fandt det hensigtsmæssigt at tage et større skridt, som det første skridt i normaliseringen af sin pengepolitiske rente, end det havde signaleret på sit foregående møde. Denne beslutning er baseret på vores opdaterede vurdering af inflationsrisiciene og den yderligere støtte til den effektive transmission af pengepolitikken, som TPI vil udgøre. Dette vil bidrage til, at inflationen vender tilbage til vores mellemlangsigtede mål ved at forstærke forankringen af inflationsforventningerne og ved at sikre, at efterspørgselsforholdene justeres, således at vi opnår vores inflationsmål på mellemlangt sigt.

På vores kommende møder vil en yderligere normalisering af renterne være hensigtsmæssig. Det større skridt væk fra de negative renter, som er taget i dag, giver os mulighed for at gå over til en fremgangsmåde, hvor vores rentebeslutninger træffes fra møde til møde. Vores fremtidige beslutninger om udviklingen i de pengepolitiske renter vil fortsat være dataforankrede og vil bidrage til, at vi når vores 2 pct.-inflationsmål på mellemlangt sigt. I forbindelse med vores normalisering af pengepolitikken vil vi vurdere mulighederne for forrentning af beholdninger af overskydende likviditet.

Vi vurderede, at det var nødvendigt at indføre TPI for at understøtte den effektive transmission af pengepolitikken. Især vil TPI, i takt med at vi fortsætter normaliseringen af pengepolitikken, sikre en gnidningsløs transmission af vores pengepolitiske stilling i alle landene i euroområdet. En fælles pengepolitik fra vores side er en forudsætning for, at ECB kan opfylde sit prisstabilitetsmandat.

TPI vil være endnu et element i værktøjskassen, som kan tages i brug for at imødegå en uønsket, ukontrolleret markedsdynamik, som udgør en alvorlig trussel mod den pengepolitiske transmission i euroområdet. Omfanget af opkøbene under TPI vil afhænge af, hvor alvorlige risiciene for den pengepolitiske transmission er. Opkøbene er ikke begrænsede på forhånd. Ved at sikre transmissionsmekanismen vil TPI gøre Styrelsesrådets opfyldelse af sit prisstabilitetsmandat mere effektiv.

Under alle omstændigheder er fleksibiliteten i geninvesteringerne af de indfrielser, som forfalder i PEPP-porteføljen (opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation), fortsat den første forsvarslinje i bekæmpelsen af risici for transmissionsmekanismen, som vedrører pandemien.

De beslutninger, der blev truffet i dag, er beskrevet i en pressemeddelelse, som kan findes på vores websted. De nærmere detaljer om TPI er beskrevet i en særskilt pressemeddelelse, som offentliggøres kl. 15.45 CET.

Jeg vil nu nærmere beskrive vores syn på den økonomiske udvikling og inflationsudviklingen og derefter redegøre for vores vurdering af de finansielle og monetære forhold.

Den økonomiske aktivitet

Den økonomiske aktivitet er aftagende. Ruslands uberettigede angreb på Ukraine bremser stadig væksten. Den høje inflations indvirkning på købekraften, fortsatte udbudsbegrænsninger og en større usikkerhed har en dæmpende effekt på økonomien. Virksomhederne oplever fortsat højere omkostninger og forstyrrelser i deres forsyningskæder, selvom der er begyndende tegn på, at nogle af forsyningsflaskehalsene er ved at aftage. Samlet set formørker disse faktorer i betydelig grad udsigterne for 2. halvår 2022 og derefter.

Samtidig nyder den økonomiske aktivitet stadig godt af genåbningen af økonomien, et stærkt arbejdsmarked og finanspolitisk støtte. Især understøtter den fulde genåbning af økonomien forbruget i servicesektoren. Efterhånden som folk begynder at rejse igen, forventes turismen at hjælpe økonomien i årets 3. kvartal. Forbruget understøttes af den opsparing, som husholdningerne har opbygget under pandemien, og af et stærkt arbejdsmarked.

Finanspolitikken bidrager til at afbøde virkningen af krigen i Ukraine for dem, der er hårdest ramt af de højere energipriser. Midlertidige og målrettede foranstaltninger bør tage sigte på at begrænse risikoen for at forstærke inflationspresset. Finanspolitikken i alle lande bør sigte mod at bevare gældens holdbarhed og øge vækstpotentialet på en holdbar måde for at styrke genopretningen.

Inflationen

Inflationen steg yderligere til 8,6 pct. i juni. De kraftigt stigende energipriser udgjorde igen den største andel af den samlede inflation. Markedsbaserede indikatorer tyder på, at de globale energipriser fortsat vil være høje på kort sigt. Fødevareinflationen steg også yderligere og var på 8,9 pct. i juni. Dette afspejler delvis Ukraines og Ruslands betydning som producenter af landbrugsvarer.

Vedvarende forsyningsflaskehalse for industrivarer og en stigende efterspørgsel, navnlig i servicesektoren, bidrager også til de aktuelle høje inflationsrater. Prispresset spreder sig til flere og flere sektorer – delvis på grund af de høje energiomkostningers indirekte virkning, som påvirker hele økonomien. Derfor er de fleste mål for den underliggende inflation steget yderligere.

Vi forventer, at inflationen stadig vil ligge på et uønsket højt niveau i et stykke tid som følge af et fortsat pres fra energi- og fødevarepriser og pres, som opbygges i priskæden. Deprecieringen af eurokursen er også en kilde til det højere inflationspres. Ser man længere frem i tiden – såfremt der ikke er nye forstyrrelser – bør energiomkostningerne imidlertid stabilisere sig, og forsyningsflaskehalsene bør aftage. Sammen med den igangværende normalisering af pengepolitikken bør dette bidrage til, at inflationen vender tilbage til vores mål.

Arbejdsmarkedet er stadig stærkt. I maj faldt arbejdsløsheden til et historisk lavpunkt på 6,6 pct. Stillingsopslag inden for mange sektorer viser, at der er en solid efterspørgsel efter arbejdskraft. Lønvæksten er – også ifølge fremadrettede indikatorer – fortsat med at stige gradvis gennem de seneste par måneder. Den er dog stadig generelt afdæmpet. Over tid bør styrkelsen af økonomien og visse indhentningseffekter understøtte en hurtigere lønvækst. De fleste mål for inflationsforventningerne på længere sigt er aktuelt på ca. 2 pct., selvom nyere justeringer af nogle af indikatorerne, der bringer dem over inflationsmålet, kræver fortsat overvågning.

Risikovurdering

Muligheden for, at Ruslands krig i Ukraine fortsætter, er stadig en kilde til en betydelig nedadrettet risiko for væksten, navnlig hvis energiforsyningerne fra Rusland blev forstyrret i et sådant omfang, at det ville medføre rationering for virksomheder og husholdninger. Krigen kan også yderligere dæmpe tilliden og forværre begrænsninger på udbudssiden, og energi- og fødevareomkostningerne kan blive liggende på et højere niveau end forventet. En hurtigere nedgang i den globale vækst ville også indebære en risiko for udsigterne for euroområdet.

Risiciene i tilknytning til inflationsudsigterne er stadig opadrettede og er blevet forstærkede, navnlig på kort sigt. Risiciene i tilknytning til inflationsudsigterne på mellemlangt sigt omfatter en varig forværring af økonomiens produktionskapacitet, vedvarende høje energi- og fødevarepriser, inflationsforventninger, der overstiger vores målsætning, og lønstigninger, der er højere end forventet. Hvis efterspørgslen svækkes på mellemlangt sigt, vil dette dog mindske presset på priserne.

De finansielle og monetære forhold

Markedsrenterne har været volatile på grund af den udtalte økonomiske og geopolitiske usikkerhed. Bankernes finansieringsomkostninger er steget i de seneste måneder, hvilket i stigende grad har medført højere bankudlånsrenter, navnlig for husholdninger. Bankernes långivning til husholdninger er stadig robust, men forventes at falde på grund af lavere efterspørgsel. Långivningen til virksomheder har også været robust, idet høje produktionsomkostninger, lageropbygning og mindre brug af markedsfinansiering har skabt et fortsat behov for kredit fra banker. Samtidig er efterspørgslen efter lån til at finansiere investeringer faldet. Pengevæksten er fortsat med at aftage som følge af en lavere likvid opsparing og Eurosystemets lavere opkøb af aktiver.

I vores seneste undersøgelse af bankernes udlån sås en stramning af kreditstandarderne for alle udlånskategorier i årets 2. halvår, idet bankerne bliver mere bekymrede for de risici, som deres kunder løber under de nuværende usikre forhold. Det forventes, at bankerne vil fortsætte stramningen af deres kreditstandarder i 3. kvartal.

Konklusion

Sammenfattende ligger inflationen stadig på et uønsket højt niveau og forventes at forblive over vores mål i et stykke tid. De seneste data indikerer en nedgang i væksten. Dette formørker udsigterne for 2. halvår 2022 og derefter. Samtidig afbødes denne nedgang af en række understøttende faktorer.

Styrelsesrådet har i dag besluttet at forhøje ECB's officielle renter og godkendt TPI. På vores kommende møder vil en yderligere normalisering af renterne være hensigtsmæssig. Vores fremtidige beslutninger om udviklingen i de pengepolitiske renter vil fortsat være dataforankrede og vil bidrage til, at vi når vores 2 pct.-inflationsmål på mellemlangt sigt.

Vi er rede til at tilpasse alle vores instrumenter inden for vores mandat for at sikre, at inflationen stabiliserer sig på vores 2 procent-mål på mellemlangt sigt. Vores nye TPI-instrument vil sikre en gnidningsløs transmission af vores pengepolitiske stilling i hele euroområdet, i takt med at vi fortsætter med at justere pengepolitikken for at imødegå høj inflation.

I er nu velkommen til at stille spørgsmål.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt