Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • VYHLÁSENIE O MENOVEJ POLITIKE

TLAČOVÁ KONFERENCIA

Christine Lagardová, prezidentka ECB
Luis de Guindos, viceprezident ECB

Frankfurt nad Mohanom 22. júla 2021

Dobrý deň, spolu s viceprezidentom vás vítame na dnešnej tlačovej konferencii.

Na dnešnom zasadaní sa Rada guvernérov zamerala na dve hlavné témy: po prvé na dôsledky revízie stratégie menovej politiky na signalizáciu budúceho nastavenia kľúčových úrokových sadzieb ECB, a po druhé na hodnotenie hospodárskej situácie a našich pandemických opatrení.

Počas nedávnej revízie stratégie menovej politiky sme sa dohodli na symetrickom inflačnom cieli na úrovni 2 % v strednodobom horizonte. Naše menovopolitické sadzby sú už nejaký čas blízko ich spodnej hranice a strednodobý výhľad vývoja inflácie naďalej výrazne zaostáva za naším cieľom. Za týchto podmienok dnes Rada guvernérov zrevidovala signalizáciu budúceho nastavenia úrokových sadzieb, aby zdôraznila svoje odhodlanie zachovať dlhodobo akomodačné nastavenie menovej politiky v záujme dosiahnutia svojho inflačného cieľa.

V záujme podpory nášho symetrického inflačného cieľa na úrovni 2 % a v súlade s našou stratégiou menovej politiky Rada guvernérov očakáva, že kľúčové úrokové sadzby ECB zostanú na súčasnej alebo nižšej úrovni, až kým nezaznamenáme, že inflácia dosahuje 2 % s dostatočným predstihom pred koncom časového horizontu projekcií a trvalo počas zvyšku horizontu projekcií, a neusúdime, že zaznamenaný posun základnej inflácie je dostatočne pokročilý na to, aby zodpovedal ustáleniu inflácie na úrovni 2 % v strednodobom horizonte. Vyplýva z toho aj možnosť prechodného obdobia, počas ktorého by sa inflácia nachádzala mierne nad úrovňou stanoveného cieľa.

Dovoľte mi teraz prejsť na hodnotenie výhľadu hospodárskeho vývoja a naše pandemické opatrenia.

Oživenie hospodárstva eurozóny napreduje. Počet zaočkovaných postupne rastie a vo väčšine krajín eurozóny došlo k uvoľneniu opatrení na obmedzenie pohybu. Pandémia však stále zatieňuje budúci vývoj, najmä vzhľadom na delta variant vírusu, ktorý predstavuje čoraz väčší zdroj neistoty. Inflácia sa zvýšila, no očakáva sa, že jej nárast bude zväčša dočasného charakteru. Výhľad vývoja inflácie v strednodobom horizonte zostáva tlmený.

Počas trvania pandémie je potrebné zachovávať priaznivé podmienky financovania pre všetky sektory hospodárstva, čo je nevyhnutné v záujme prechodu zo súčasného oživenia do trvalej expanzie a eliminácie negatívneho vplyvu pandémie na infláciu. Z tohto dôvodu a na základe potvrdenia nášho júnového hodnotenia podmienok financovania a výhľadu vývoja inflácie naďalej očakávame, že nákupy v rámci núdzového pandemického programu nákupu aktív (pandemic emergency purchase programme – PEPP) sa budú počas tohto štvrťroka realizovať podstatne rýchlejšie než počas prvých mesiacov tohto roka.

Zároveň sme potvrdili naše ďalšie opatrenia na podporu nášho mandátu udržiavať cenovú stabilitu: výšku kľúčových úrokových sadzieb ECB, nákupy aktív v rámci programu nákupu aktív, pravidlá reinvestovania a dlhodobejšie refinančné operácie, podrobnejšie opísané v tlačovej správe zverejnenej dnes o 13.45 hod. Všetky naše nástroje sme pripravení podľa potreby upraviť, aby sme zabezpečili stabilizáciu inflácie na našej cieľovej úrovni 2 % v strednodobom horizonte.

Teraz podrobnejšie opíšem, ako hodnotíme vývoj hospodárskej situácie a inflácie, a následne priblížim naše hodnotenie finančných a menových podmienok.

Hospodárska aktivita

V druhom štvrťroku tohto roka zaznamenalo hospodárstvo oživenie a vzhľadom na uvoľnenie obmedzení smeruje k výraznému rastu v treťom štvrťroku. Očakávame rýchly rast vo výrobnom sektore, hoci produkciu v krátkodobom horizonte brzdia obmedzenia na strane ponuky. Opätovné otvorenie veľkej časti hospodárstva prispieva k intenzívnemu oživeniu v sektore služieb. Delta variant koronavírusu by však toto oživenie v sektore služieb mohol tlmiť, predovšetkým pokiaľ ide o turistický ruch a pohostinské služby.

S návratom ľudí do obchodov a reštaurácií a obnovením cestovania dochádza k rastu spotreby, ktorú podporujú aj lepšie pracovné vyhliadky, rastúca dôvera a pokračujúca vládna podpora. Prebiehajúce oživenie domáceho a svetového dopytu vedie k rastu optimizmu v podnikovom sektore, čo podporuje investičnú aktivitu. Po prvýkrát od začiatku pandémie náš prieskum bankových úverov v eurozóne poukazuje na financovanie fixných investícií ako na jeden z dôležitých faktorov dopytu po podnikových úveroch.

Očakávame, že hospodárska aktivita sa vráti na svoju predkrízovú úroveň v prvom štvrťroku budúceho roka. Odstránenie škôd, ktoré v hospodárstve spôsobila pandémia, však potrvá dlho. Počet ľudí zapojených do programov na záchranu pracovných miest klesá, no zostáva vysoký. Celkovo je stále zamestnaných o 3,3 milióna ľudí menej ako pred pandémiou, najmä mladých a menej kvalifikovaných.

Ďalšie oživenie by mala v súčinnosti s menovou politikou i naďalej podporovať ambiciózna, cielená a koordinovaná rozpočtová politika. V tejto súvislosti zohráva kľúčovú úlohu program Next Generation EU, ktorý prispeje k výraznejšiemu a rovnomernému oživeniu v jednotlivých krajinách eurozóny. Program tiež urýchli ekologizáciu a digitalizáciu hospodárstva a podporí nevyhnutné štrukturálne reformy, ktoré prispievajú k dlhodobému rastu.

Inflácia

Inflácia v júni dosiahla 1,9 %. Očakávame, že v nasledujúcich mesiacoch ďalej vzrastie, a budúci rok znova klesne. Hlavnou príčinou jej súčasného rastu sú vyššie ceny energií a bázické efekty spôsobené prudkým poklesom cien ropy na začiatku pandémie a minuloročným dočasným znížením sadzby DPH v Nemecku. Vplyv týchto faktorov by sa mal vytratiť do začiatku roka 2022, keď sa vo výpočte medziročnej inflácie prestanú zohľadňovať.

V krátkodobom horizonte základné inflačné tlaky tlmí značná miera nevyužitých kapacít v hospodárstve. K rastu cien bude do určitej miery prispievať silnejší dopyt a dočasné nákladové tlaky v dodávateľskom reťazci. Vzhľadom na slabý mzdový rast a predchádzajúce zhodnocovanie eura však tieto cenové tlaky pravdepodobne určitý čas zostanú tlmené.

Eliminácia vplyvu pandémie na infláciu ešte určitý čas potrvá. S oživovaním hospodárstva, ku ktorému prispievajú naše menovopolitické opatrenia, očakávame, že inflácia bude v strednodobom horizonte rásť, no zostane pod našou cieľovou úrovňou. Ukazovatele dlhodobejších inflačných očakávaní sa síce zvýšili, ale aj naďalej zaostávajú za naším cieľom na úrovni 2 %.

Hodnotenie rizík

Riziká ohrozujúce výhľad hospodárskeho vývoja považujeme za celkovo vyvážené. Hospodárska aktivita by mohla naše očakávania prekonať, ak by bola spotreba vyššia, než sa v súčasnosti očakáva, a čerpanie úspor nahromadených počas pandémie rýchlejšie. K výraznejšej expanzii, než sa momentálne predpokladá, by tiež mohlo viesť rýchlejšie zlepšovanie pandemickej situácie. Hospodársky rast však môže za našimi očakávaniami zaostať, ak dôjde k zintenzívneniu pandémie alebo ak sa ukáže, že obmedzenia na strane ponuky sú trvalejšieho rázu a obmedzujú produkciu.

Finančné a menové podmienky

Oživenie hospodárskeho rastu a inflácie aj naďalej závisí od priaznivých podmienok financovania. Trhové úrokové miery sa od nášho posledného zasadania znížili. Podmienky financovania pre väčšinu podnikov a domácností zostávajú priaznivé.

Sadzby bankových úverov pre podniky i domácnosti sú stále na historicky nízkej úrovni. Podniky vďaka úverom čerpaným počas prvej vlny pandémie naďalej disponujú dostatočnými finančnými prostriedkami, čo čiastočne vysvetľuje spomalenie rastu podnikových úverov. Úvery domácnostiam si svoje tempo naopak udržiavajú. Náš najnovší prieskum bankových úverov poukazuje na stabilizáciu úverových podmienok pre podniky i domácnosti. Zásoba likvidity je naďalej značná.

Náklady podnikov na emisiu akcií sú zároveň stále vysoké. Mnohé podniky a domácnosti sa viac zadlžili, aby prekonali pandémiu. Zhoršenie hospodárskej situácie by preto mohlo ohroziť ich finančné zdravie, čo by sa mohlo dotknúť aj kvality bankových súvah. Je naďalej nevyhnutné zabrániť vzájomnému zintenzívňovaniu súvahových tlakov a sprísňovania podmienok financovania.

Záver

Celkovo možno konštatovať, že hospodárstvo eurozóny zaznamenáva výrazné oživenie. Výhľad ďalšieho vývoja však naďalej závisí od priebehu pandémie a napredovania očkovania. Očakáva sa, že súčasný rast inflácie bude prevažne dočasný. Základné cenové tlaky sa budú pravdepodobne postupne zvyšovať, no vývoj inflácie v strednodobom horizonte bude naďalej výrazne zaostávať za naším cieľom. Naše menovopolitické opatrenia vrátane revidovanej signalizácie budúceho nastavenia menovej politiky pomôžu nasmerovať hospodárstvo na cestu stabilného oživenia a v konečnom dôsledku priviesť infláciu na cieľovú úroveň 2 %.

Teraz sme pripravení zodpovedať vaše otázky.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá