Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • RAHAPOLIITTINEN KATSAUS

LEHDISTÖTILAISUUS

EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde
EKP:n varapääjohtaja Luis de Guindos

Frankfurt am Main 22.7.2021

Hyvää iltapäivää. Varapääjohtaja ja minä toivotamme teidät tervetulleiksi lehdistötilaisuuteemme.

Tämänpäiväisessä kokouksessaan EKP:n neuvosto käsitteli kahta keskeistä aihetta: strategiamme uudelleenarvioinnin vaikutusta EKP:n ohjauskorkoja koskevaan ennakoivaan viestintään ja arviota talouskehityksestä ja EKP:n toimista pandemian vaikutusten hillitsemiseksi.

Tuoreessa strategian uudelleenarvioinnissa otimme symmetriseksi tavoitteeksi kahden prosentin inflaatiovauhdin keskipitkällä aikavälillä. Ohjauskorot ovat olleet jo jonkin aikaa niin alhaalla kuin käytännössä mahdollista, ja keskipitkän aikavälin näkymissä inflaatio on vielä selvästi EKP:n neuvoston tavoitetta hitaampaa. Tässä tilanteessa EKP:n neuvosto muutti tänään ohjauskorkoja koskevaa ennakoivaa viestintäänsä niin, että siinä painotetaan sitoutumistamme rahapolitiikan pitämiseen jatkuvasti elvyttävänä inflaatiotavoitteemme saavuttamiseksi.

Symmetrisen kahden prosentin tavoitteemme ja rahapolitiikan strategiamme pohjalta EKP:n neuvosto odottaa ohjauskorkojen pysyvän nykytasolla tai sitä alempina, kunnes inflaatiovauhti nopeutuu kestävästi kahteen prosenttiin jo hyvissä ajoin ennen arviointijakson loppua ja katsomme pohjainflaation kehityksen olleen riittävää, jotta inflaation voidaan odottaa vakaantuvan kahteen prosenttiin keskipitkällä aikavälillä. Inflaatio voi tilapäisesti olla myös tavoitetta jonkin verran nopeampaa.

Tarkastelen seuraavaksi arviotamme talousnäkymistä ja toimistamme pandemian vaikutusten hillitsemiseksi.

Euroalueen talous elpyy odotetusti. Yhä suurempi osa ihmisistä on rokotettu, ja sulkutoimiin liittyviä rajoituksia on kevennetty useimmissa euroalueen maissa. Pandemian varjo ei kuitenkaan ole väistynyt, ja etenkin deltamuunnos aiheuttaa kasvavaa epävarmuutta. Inflaatio on nopeutunut, tosin odotettavasti lähinnä tilapäisesti. Keskipitkän aikavälin inflaationäkymät ovat edelleen vaimeat.

Meidän on pidettävä rahoitusolot suotuisina kaikilla talouden sektoreilla pandemian ajan. Se on tärkeää, jotta talouden nykyinen piristyminen voi johtaa kestävään talouskasvuun ja pandemian inflaatiota hidastava vaikutus väistyy. Saatuaan nyt varmistuksen rahoitusoloja ja inflaationäkymiä koskevalle kesäkuiselle arviolleen EKP:n neuvosto odottaa, että pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa (pandemic emergency purchase programme, PEPP) tehdään kuluvana vuosineljänneksenä ostoja merkittävästi nopeammin kuin vuoden alkukuukausina.

Pidimme myös voimassa kaikki muut lehdistötiedotteessa kello 13:45 eritellyt toimet, joilla tuetaan hintavakaustavoitteemme saavuttamista: EKP:n nykyiset ohjauskorot, omaisuuserien osto-ohjelman (asset purchase programme, APP) ostot ja uudelleensijoitusperiaatteet sekä pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot. Olemme tarvittaessa valmiina tarkistamaan kaikkia välineitämme sen varmistamiseksi, että inflaatio vakaantuu kahden prosentin tavoitteen mukaiseksi keskipitkällä aikavälillä.

Käyn nyt läpi näkemyksiämme talouden ja inflaation kehityksestä, ja tarkastelen sitten arviotamme rahoitusmarkkinoista ja rahataloudesta.

Taloudellinen toiminta

Talous piristyi toisella vuosineljänneksellä, ja kun rajoituksia kevennetään, kasvu voi olla kolmannella neljänneksellä vahvaa. Odotamme vahvaa kehitystä tehdasteollisuudelta, vaikka tarjontakapeikot jarruttavat tuotantoa lyhyellä aikavälillä. Toiminnan käynnistyminen suuressa osassa taloutta tukee palvelusektorin reipasta elpymistä. Koronaviruksen deltamuunnoksen vuoksi elpyminen voi kuitenkin jäädä vaimeaksi etenkin matkailu-, hotelli- ja ravintolapalveluissa.

Kulutus lisääntyy, kun ihmiset pääsevät taas kauppoihin ja ravintoloihin ja voivat matkustaa. Työllisyysnäkymät kohenevat, luottamus vahvistuu, ja myös valtioiden tukitoimet lisäävät kulutusta. Kotimaisen ja kansainvälisen kysynnän jatkuva elpyminen luo optimismia yritysmaailmassa, mikä tukee investointien kasvua. Ensi kertaa sitten pandemian alun pankit ilmoittivat luotonantokyselyssämme, että kiinteiden investointien rahoittaminen on nyt tärkeä lainakysyntää kasvattava tekijä.

Taloudellinen toiminta palautunee kriisiä edeltävälle tasolleen ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Pandemian aiheuttamien taloudellisten vaurioiden korjaaminen vaatii kuitenkin huomattavasti aikaa. Työpaikkojen säilyttämisjärjestelyjen piirissä olevien työntekijöiden määrä on pienentynyt, mutta se on yhä suuri. Työssä käyviä on nyt 3,3 miljoonaa vähemmän kuin ennen pandemiaa, ja etenkin monet nuoret ja vähemmän koulutetut ovat menettäneet työnsä.

Rahapolitiikan rinnalla tarvitaan edelleen kunnianhimoista, kohdennettua ja koordinoitua finanssipolitiikkaa elpymisen tukemiseksi. Keskeisessä roolissa on Next Generation EU ‑ohjelma, joka auttaa euroalueen maita elpymään voimakkaammin ja yhtenäisesti. Se myös nopeuttaa siirtymistä digitaaliseen ja ympäristön kannalta kestävään talouteen ja tukee välttämättömiä rakenneuudistuksia, joilla piristetään pitkän aikavälin kasvua.

Inflaatio

Inflaatio oli kesäkuussa 1,9 prosenttia. Odotamme inflaation nopeutuvan edelleen tulevina kuukausina ja alkavan hidastua ensi vuonna. Inflaation tämänhetkinen nopeutuminen johtuu lähinnä energian kallistumisesta ja vertailuajankohdan vaikutuksista, sillä öljyn hinta laski jyrkästi pandemian alussa ja Saksa alensi tilapäisesti arvonlisäveroja viime vuonna. Niiden vaikutus jää vuoden 2022 alussa pois inflaation vuosimuutoksen laskennasta.

Lyhyellä aikavälillä taloudessa on huomattavan paljon käyttämätöntä kapasiteettia, mikä hillitsee inflaatiopaineita. Kysynnän voimistuminen ja tilapäiset kustannuspaineet toimitusketjuissa luovat jonkin verran painetta nostaa hintoja. Heikon palkkakehityksen ja euron aiemman vahvistumisen vuoksi hintapaineet jäänevät silti toistaiseksi vaimeiksi.

Menee vielä aikaa, ennen kuin pandemian vaikutus inflaatioon väistyy kokonaan. Kun talous elpyy rahapoliittisten toimiemme tuella, odotamme inflaation nopeutuvan keskipitkällä aikavälillä mutta jäävän vielä tavoitettamme hitaammaksi. Indikaattoreiden mukaan pitkän aikavälin inflaatio-odotukset ovat nousseet, mutta ne ovat vielä kaukana kahden prosentin inflaatiotavoitteestamme.

Riskiarvio

Talousnäkymiin liittyvät riskit ovat jokseenkin tasapainossa. Taloudellinen toiminta voi vilkastua nopeammin, jos ihmiset kuluttavat odotettua enemmän ja ottavat käyttöön pandemian aikana kertyneitä säästöjään. Myös pandemiatilanteen nopeampi koheneminen saattaisi johtaa nykyarvioita voimakkaampaan kasvuun. Kasvu saattaa kuitenkin jäädä odotettua heikommaksi, jos pandemia voimistuu tai toimitusongelmat pitkittyvät ja jarruttavat tuotantoa.

Rahoitusmarkkinoiden ja rahatalouden tilanne

Kasvun ja inflaation elpyminen on edelleen suotuisien rahoitusolojen varassa. Markkinakorot ovat viime kokouksemme jälkeen laskeneet, ja useimpien yritysten ja kotitalouksien rahoitusolot ovat edelleen suotuisat.

Pankit myöntävät yrityksille ja kotitalouksille lainaa poikkeuksellisen matalilla koroilla. Luotonanto yrityksille on hidastunut osittain siksi, että yritysten rahoitustilanne on vielä hyvä niiden otettua lainaa pandemian ensimmäisen aallon aikana. Luotonanto kotitalouksille on sen sijaan pysynyt vakaana. Tuoreimman pankkien luotonantokyselymme mukaan sekä yritysten että kotitalouksien lainaehdot ovat vakaantuneet. Likviditeettiä on edelleen runsaasti.

Yritysten osakeantien kustannukset ovat kuitenkin yhä suuret. Monet yritykset ja kotitaloudet ovat joutuneet ottamaan lisää lainaa selviytyäkseen pandemiasta. Taloustilanteen heikkeneminen saattaisi vaarantaa niiden vakavaraisuuden, mikä voisi vähitellen heikentää pankkien taseita. On ehdottoman tärkeää estää noidankehä, jossa taseiden heikkoudet ja rahoitustilanteen kiristyminen ruokkisivat toisiaan.

Yhteenveto

Euroalueen talous on lähdössä vahvaan nousuun. Kasvunäkymät riippuvat kuitenkin yhä siitä, miten pandemiatilanne kehittyy ja miten rokotukset etenevät. Inflaation tämänhetkisen nopeutumisen odotetaan olevan pitkälti tilapäistä. Inflaatiopaineet kasvavat todennäköisesti vähitellen, mutta inflaatio jää keskipitkällä aikavälillä silti tavoitettamme selvästi hitaammaksi. Tarkistetun ennakoivan viestintämme ja muiden rahapoliittisten toimiemme avulla talous voidaan saada vähitellen vakaan elpymisen tielle ja inflaatio kahteen prosenttiin tavoitteemme mukaisesti.

Vastaamme nyt kysymyksiin.

EKP:n neuvoston hyväksymä tarkka sanamuoto käy ilmi englanninkielisestä versiosta.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle