SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PENGEPOLITISK ERKLÆRING

PRESSEKONFERENCE

Christine Lagarde, formand for ECB,
Luis de Guindos, næstformand for ECB,

Frankfurt am Main, 22. juli 2021

God eftermiddag. Næstformanden og jeg vil gerne byde jer velkommen til denne pressekonference.

På mødet i dag fokuserede Styrelsesrådet primært på to emner: Det første var konsekvenserne af vores gennemgang af den pengepolitiske strategi for vores forward guidance om ECB's officielle renter, og det andet var vores vurdering af økonomien og vores pandemiforanstaltninger.

I forbindelse med vores nylige gennemgang af den pengepolitiske strategi vedtog vi et symmetrisk inflationsmål på to procent på mellemlangt sigt. Vores pengepolitiske renter har befundet sig tæt på deres nedre grænse i nogen tid, og inflationsudsigterne på mellemlangt sigt ligger stadig et godt stykke under vores mål. Dette er baggrunden for, at Styrelsesrådet i dag ændrede sin forward guidance om renterne. Vi understregede dermed, at vi vil fastholde en vedvarende lempelig pengepolitik for at leve op til vores inflationsmål.

For at understøtte vores symmetriske to procent-inflationsmål og i overensstemmelse med vores pengepolitiske strategi forventer Styrelsesrådet, at ECB's officielle renter forbliver på deres nuværende eller et lavere niveau, indtil vi konstaterer, at inflationen når to procent et godt stykke tid inden slutningen på vores fremskrivningsperiode, og at den – varigt – forbliver på dette niveau i resten af fremskrivningsperioden, og vi vurderer, at der, for så vidt angår den underliggende inflation, er opnået tilstrækkelige fremskridt til, at de er i overensstemmelse med en inflation, der stabiliserer sig på to procent på mellemlangt sigt. Dette kan også indebære en overgangsperiode, hvor inflationen ligger moderat over målet.

Lad mig nu gennemgå vurderingen af de økonomiske udsigter og vores pandemiforanstaltninger.

Genopretningen af økonomien i euroområdet forløber som forventet. Flere og flere bliver vaccineret, og nedlukningsrestriktionerne er blevet lempet i de fleste eurolande. Men pandemien truer stadig; navnlig fordi deltavarianten skaber stadig større usikkerhed. Inflationen er steget, men stigningen forventes hovedsagelig at blive af midlertidig karakter. Inflationsudsigterne på mellemlangt sigt er fortsat afdæmpede.

Vi bliver nødt til at fastholde gunstige finansieringsforhold for alle sektorer i økonomien, så længe pandemien varer. Dette er helt afgørende for, at det nuværende opsving kan blive til vedvarende vækst og opveje pandemiens negative effekt på inflationen. Derfor – og idet vi har bekræftet vores vurdering af finansieringsforholdene og inflationsudsigterne fra juni – forventer vi stadig, at opkøbene under opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP) i løbet af dette kvartal vil ske i et betydeligt højere tempo end i de første måneder af året.

Vi bekræftede også vores øvrige foranstaltninger til at understøtte vores mandat til at fastholde prisstabilitet, nemlig niveauet på ECB's officielle renter, vores opkøb under programmet til opkøb af aktiver (APP), vores geninvesteringspolitikker og vores langfristede markedsoperationer. Nærmere oplysninger findes i pressemeddelelsen, der blev offentliggjort i dag kl. 13.45. Vi er rede til, om nødvendigt, at tilpasse alle vores instrumenter for at sikre, at inflationen stabiliserer sig på vores to procent-mål på mellemlangt sigt.

Jeg vil nu nærmere beskrive vores syn på den økonomiske udvikling og inflationsudviklingen og derefter tale om vores vurdering af de finansielle og monetære forhold.

Den økonomiske aktivitet

Der var et opsving i økonomien i 2. kvartal 2021, og i takt med at restriktionerne lempes, er den på vej mod kraftig vækst i 3. kvartal. Vi forventer en kraftig vækst i fremstillingssektoren, trods flaskehalse i forsyningskæderne, der lægger en bremse på produktionen på kort sigt. Genåbningen af store dele af økonomien understøtter en kraftig genopretning i servicesektoren. Coronavirussens deltavariant kan dog lægge en dæmper på genopretningen i servicesektoren, især inden for turisme og hotel- og restaurationsvirksomhed.

Forbruget stiger, i takt med at folk igen går i butikker og på restaurant og begynder at rejse igen. Bedre beskæftigelsesudsigter, øget tillid og en fortsat offentlig støtte styrker forbruget. Den igangværende genopretning af den indenlandske og den globale efterspørgsel forstærker optimismen blandt virksomhederne. Dette understøtter investeringerne. For første gang siden pandemien begyndte, viser vores undersøgelse af bankernes udlån, at finansiering af anlægsinvesteringer er en vigtig faktor bag efterspørgslen efter lån til virksomheder.

Vi forventer, at den økonomiske aktivitet vender tilbage til niveauet før krisen i 1. kvartal 2022. Der er dog stadig lang vej tilbage, inden der er kompenseret for den skade, som pandemien har forvoldt økonomien. Mange er stadig i jobfastholdelsesordninger, selvom antallet har været faldende. Alt i alt er der stadig 3,3 millioner færre i arbejde end før pandemien, især blandt unge og lavtuddannede.

En ambitiøs, målrettet og koordineret finanspolitik bør fortsat supplere pengepolitikken med hensyn til at understøtte genopretningen. Next Generation EU-programmet spiller en vigtig rolle i denne sammenhæng. Det vil bidrage til en kraftigere og ensartet genopretning i alle lande i euroområdet. Programmet vil også sætte skub i den grønne og den digitale omstilling og understøtte de nødvendige strukturreformer, der løfter væksten på langt sigt.

Inflation

Inflationen var 1,9 pct. i juni. Vi forventer, at inflationen stiger yderligere i løbet af de kommende måneder, og at den falder igen næste år. Den aktuelle stigning er i høj grad drevet af højere energipriser og af basiseffekter fra det kraftige fald i oliepriserne i begyndelsen af pandemien og effekten af den midlertidige momsnedsættelse i Tyskland sidste år. I begyndelsen af 2022 bør virkningen af disse faktorer forsvinde, når de ikke længere indgår i inflationsberegningen år-til-år.

På kort sigt lægger den betydelige ledige kapacitet i økonomien en bremse på det underliggende inflationspres. En kraftigere efterspørgsel og midlertidige omkostningspres i forsyningskæden vil lægge et vist opadrettet pres på priserne. En svag lønvækst og euroens tidligere appreciering betyder dog, at prispresset sandsynligvis forbliver afdæmpet i et stykke tid.

Der er stadig et stykke vej, inden pandemiens konsekvenser for inflationen er forsvundet. Efterhånden som økonomien bedres, understøttet af vores pengepolitiske foranstaltninger, forventer vi, at inflationen stiger på mellemlangt sigt, selvom den forbliver under vores inflationsmål. Selvom indikatorer for de langsigtede inflationsforventninger er steget, er de stadig et godt stykke under vores to procent-mål.

Risikovurdering

Efter vores opfattelse er de risici, som knytter sig til de økonomiske udsigter, stort set afbalancerede. Den økonomiske aktivitet kan overgå vores forventninger, hvis forbrugerne øger deres forbrug mere end aktuelt forventet, og de hurtigere trækker på den opsparing, de har opbygget under pandemien. En hurtigere forbedring af pandemisituationen kan også føre til en kraftigere vækst end forventet på nuværende tidspunkt. Men væksten kan også skuffe i forhold til vores forventninger, hvis pandemien intensiveres, eller forsyningsmanglen viser sig at blive mere vedvarende og at lægge en bremse på produktionen.

Finansielle og monetære forhold

Genopretningen af væksten og inflationen afhænger stadig af gunstige finansieringsforhold. Markedsrenterne er faldet siden vores sidste møde. Finansieringsforholdene for de fleste virksomheder og husholdninger er stadig gunstige.

Bankernes udlånsrenter for virksomheder og husholdninger ligger fortsat på et historisk lavt niveau. Virksomhederne har stadig tilstrækkelige finansielle midler som følge af de lån, de optog under den første bølge af pandemien, hvilket delvis forklarer, hvorfor långivningen til virksomheder er aftaget. Derimod ligger långivningen til husholdninger stabilt. Vores seneste undersøgelse af bankernes udlån viser, at kreditforholdene for både virksomheder og husholdninger har stabiliseret sig. Der er stadig rigelig likviditet.

Samtidig er virksomhedernes omkostninger ved at udstede aktier stadig store. Mange virksomheder og husholdninger har stiftet mere gæld for at klare sig igennem pandemien. En forværring af økonomien kan derfor true deres finansielle soliditet, hvilket kan forplante sig til kvaliteten af bankernes balancer. Det er fortsat helt afgørende at forhindre, at presset på balancen og de strammere finansieringsforhold forstærker hinanden.

Konklusion

Sammenfattende er økonomien i euroområdet inde i et kraftigt opsving. Udsigterne afhænger dog stadig af pandemiens udvikling og de fremskridt, der gøres med hensyn til vaccinationer. Den aktuelle stigning i inflationen forventes hovedsagelig at være af midlertidig karakter. Det underliggende prispres vil sandsynligvis stige gradvis, selvom inflationen på mellemlangt sigt stadig vil være et godt stykke under vores mål. Vores pengepolitiske foranstaltninger, inkl. vores ændrede forward guidance, vil bidrage til, at økonomien går ind i en solid genopretning, og i sidste ende bringe inflationen hen til vores to procent-mål.

I er nu velkommen til at stille spørgsmål.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt