European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

10 juni 2022
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 604.332 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 501.317 491
  2.1 Vorderingen op het IMF 220.223 −1
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 281.094 492
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 26.777 580
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.782 633
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 10.782 633
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.199.296 24
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 447 37
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.198.849 −13
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 31.917 1.230
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.121.411 1.969
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.956.140 1.680
  7.2 Overige effecten 165.271 289
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.106 0
9 Overige activa 303.007 −1.902
Totaal activa 8.820.944 3.026
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.598.655 1.106
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.781.279 12.445
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 4.026.680 −33.557
  2.2 Depositofaciliteit 752.306 45.980
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.293 22
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 49.879 −2.185
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 756.369 −1.803
  5.1 Overheid 598.748 4.889
  5.2 Overige verplichtingen 157.621 −6.692
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 403.322 −6.536
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.688 292
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.639 187
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.639 187
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 180.211 0
10 Overige passiva 320.149 −481
11 Herwaarderingsrekeningen 598.893 0
12 Kapitaal en reserves 114.861 0
Totaal passiva 8.820.944 3.026
Annexes
14 June 2022