European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

10. júna 2022
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 604 332 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 501 317 491
  2.1 Pohľadávky voči MMF 220 223 −1
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 281 094 492
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 26 777 580
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 782 633
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 10 782 633
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 199 296 24
  5.1 Hlavné refinančné operácie 447 37
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 198 849 −13
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 31 917 1 230
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 121 411 1 969
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 956 140 1 680
  7.2 Ostatné cenné papiere 165 271 289
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 106 0
9 Ostatné aktíva 303 007 −1 902
Aktíva spolu 8 820 944 3 026
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 598 655 1 106
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 781 279 12 445
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 4 026 680 −33 557
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 752 306 45 980
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 2 293 22
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 49 879 −2 185
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 756 369 −1 803
  5.1 Verejná správa 598 748 4 889
  5.2 Ostatné záväzky 157 621 −6 692
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 403 322 −6 536
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 11 688 292
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 639 187
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 639 187
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 180 211 0
10 Ostatné záväzky 320 149 −481
11 Účty precenenia 598 893 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 114 861 0
Pasíva spolu 8 820 944 3 026
Annexes
14 June 2022