European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

10.06.2022.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 604 332 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 501 317 491
  2.1 SVF debitoru parādi 220 223 −1
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 281 094 492
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 26 777 580
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 782 633
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 10 782 633
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 199 296 24
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 447 37
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 198 849 −13
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 31 917 1 230
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 121 411 1 969
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 956 140 1 680
  7.2 Pārējie vērtspapīri 165 271 289
8 Valdības parāds euro 22 106 0
9 Pārējie aktīvi 303 007 −1 902
Kopā aktīvi 8 820 944 3 026
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 598 655 1 106
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 781 279 12 445
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 4 026 680 −33 557
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 752 306 45 980
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 293 22
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 49 879 −2 185
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 756 369 −1 803
  5.1 Saistības pret valdību 598 748 4 889
  5.2 Pārējās saistības 157 621 −6 692
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 403 322 −6 536
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 11 688 292
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 639 187
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 639 187
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 180 211 0
10 Pārējās saistības 320 149 −481
11 Pārvērtēšanas konti 598 893 0
12 Kapitāls un rezerves 114 861 0
Kopā pasīvi 8 820 944 3 026
Annexes
14 June 2022