European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

10 czerwca 2022
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 604.332 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 501.317 491
  2.1 Należności od MFW 220.223 −1
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 281.094 492
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 26.777 580
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 10.782 633
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 10.782 633
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.199.296 24
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 447 37
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.198.849 −13
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 31.917 1.230
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.121.411 1.969
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.956.140 1.680
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 165.271 289
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.106 0
9 Pozostałe aktywa 303.007 −1.902
Aktywa razem 8.820.944 3.026
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.598.655 1.106
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.781.279 12.445
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 4.026.680 −33.557
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 752.306 45.980
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.293 22
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 49.879 −2.185
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 756.369 −1.803
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 598.748 4.889
  5.2 Pozostałe zobowiązania 157.621 −6.692
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 403.322 −6.536
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 11.688 292
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.639 187
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.639 187
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 180.211 0
10 Pozostałe pasywa 320.149 −481
11 Różnice z wyceny 598.893 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 114.861 0
Pasywa razem 8.820.944 3.026
Annexes
14 June 2022