Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

19. februar 2021
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 536.544 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 338.796 −867
  2.1 Terjatve do MDS 85.220 0
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 253.576 −867
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 26.741 956
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 11.139 −339
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 11.139 −339
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 1.792.947 32
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 459 32
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.792.488 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 42.301 −3.197
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.028.265 23.627
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 3.832.402 23.272
  7.2 Drugi vrednostni papirji 195.864 354
8 Javni dolg v eurih 22.626 0
9 Druga sredstva 301.800 1.813
Skupaj sredstva 7.101.159 22.025
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.432.802 1.223
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.703.787 −36.240
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 3.086.036 −30.284
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 617.741 −5.966
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 10 10
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 14.558 3.379
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 755.078 69.575
  5.1 Sektor država 667.175 66.825
  5.2 Druge obveznosti 87.903 2.751
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 209.031 −13.083
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 8.358 −262
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 4.112 366
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 4.112 366
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 54.799 0
10 Druge obveznosti 297.773 −2.934
11 Računi prevrednotenja 512.529 0
12 Kapital in rezerve 108.332 −1
Skupaj obveznosti 7.101.159 22.025
Annexes
23 February 2021