Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

19 februari 2021
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 536.544 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 338.796 −867
  2.1 Fordringar på IMF 85.220 0
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 253.576 −867
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 26.741 956
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 11.139 −339
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 11.139 −339
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 1.792.947 32
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 459 32
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.792.488 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 42.301 −3.197
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.028.265 23.627
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 3.832.402 23.272
  7.2 Övriga värdepapper 195.864 354
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.626 0
9 Övriga tillgångar 301.800 1.813
Summa tillgångar 7.101.159 22.025
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.432.802 1.223
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.703.787 −36.240
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 3.086.036 −30.284
  2.2 Inlåningsfacilitet 617.741 −5.966
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 10 10
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 14.558 3.379
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 755.078 69.575
  5.1 Offentliga sektorn 667.175 66.825
  5.2 Övriga skulder 87.903 2.751
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 209.031 −13.083
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 8.358 −262
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.112 366
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 4.112 366
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.799 0
10 Övriga skulder 297.773 −2.934
11 Värderegleringskonton 512.529 0
12 Kapital och reserver 108.332 −1
Summa skulder 7.101.159 22.025
Annexes
23 February 2021