Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

19 februari 2021
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 536.544 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 338.796 −867
  2.1 Vorderingen op het IMF 85.220 0
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 253.576 −867
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 26.741 956
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 11.139 −339
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 11.139 −339
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.792.947 32
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 459 32
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.792.488 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 42.301 −3.197
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.028.265 23.627
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 3.832.402 23.272
  7.2 Overige effecten 195.864 354
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.626 0
9 Overige activa 301.800 1.813
Totaal activa 7.101.159 22.025
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.432.802 1.223
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 3.703.787 −36.240
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.086.036 −30.284
  2.2 Depositofaciliteit 617.741 −5.966
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 10 10
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 14.558 3.379
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 755.078 69.575
  5.1 Overheid 667.175 66.825
  5.2 Overige verplichtingen 87.903 2.751
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 209.031 −13.083
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.358 −262
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.112 366
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.112 366
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.799 0
10 Overige passiva 297.773 −2.934
11 Herwaarderingsrekeningen 512.529 0
12 Kapitaal en reserves 108.332 −1
Totaal passiva 7.101.159 22.025
Annexes
23 February 2021