Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

19 февруари 2021 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 536 544 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 338 796 −867
  2.1 Вземания от МВФ 85 220 0
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 253 576 −867
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 26 741 956
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 11 139 −339
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 11 139 −339
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 792 947 32
  5.1 Основни операции по рефинансиране 459 32
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 1 792 488 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 42 301 −3 197
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 028 265 23 627
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 3 832 402 23 272
  7.2 Други ценни книжа 195 864 354
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 626 0
9 Други активи 301 800 1 813
Общо активи 7 101 159 22 025
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 432 802 1 223
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 3 703 787 −36 240
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 3 086 036 −30 284
  2.2 Депозитно улеснение 617 741 −5 966
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 10 10
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 14 558 3 379
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 755 078 69 575
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 667 175 66 825
  5.2 Други задължения 87 903 2 751
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 209 031 −13 083
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 358 −262
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 112 366
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 112 366
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 799 0
10 Други задължения 297 773 −2 934
11 Сметки за преоценка 512 529 0
12 Капитал и резерви 108 332 −1
Общо пасиви 7 101 159 22 025
Annexes
23 February 2021