Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

19 lutego 2021
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 536.544 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 338.796 −867
  2.1 Należności od MFW 85.220 0
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 253.576 −867
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 26.741 956
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 11.139 −339
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 11.139 −339
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.792.947 32
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 459 32
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.792.488 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 42.301 −3.197
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.028.265 23.627
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 3.832.402 23.272
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 195.864 354
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.626 0
9 Pozostałe aktywa 301.800 1.813
Aktywa razem 7.101.159 22.025
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.432.802 1.223
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 3.703.787 −36.240
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 3.086.036 −30.284
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 617.741 −5.966
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 10 10
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 14.558 3.379
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 755.078 69.575
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 667.175 66.825
  5.2 Pozostałe zobowiązania 87.903 2.751
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 209.031 −13.083
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 8.358 −262
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.112 366
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.112 366
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 54.799 0
10 Pozostałe pasywa 297.773 −2.934
11 Różnice z wyceny 512.529 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 108.332 −1
Pasywa razem 7.101.159 22.025
Annexes
23 February 2021