Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

19.02.2021.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 536 544 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 338 796 −867
  2.1 SVF debitoru parādi 85 220 0
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 253 576 −867
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 26 741 956
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 139 −339
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 11 139 −339
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 1 792 947 32
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 459 32
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1 792 488 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 42 301 −3 197
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 028 265 23 627
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 3 832 402 23 272
  7.2 Pārējie vērtspapīri 195 864 354
8 Valdības parāds euro 22 626 0
9 Pārējie aktīvi 301 800 1 813
Kopā aktīvi 7 101 159 22 025
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 432 802 1 223
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 703 787 −36 240
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 3 086 036 −30 284
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 617 741 −5 966
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 10 10
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 14 558 3 379
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 755 078 69 575
  5.1 Saistības pret valdību 667 175 66 825
  5.2 Pārējās saistības 87 903 2 751
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 209 031 −13 083
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 8 358 −262
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 112 366
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 112 366
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54 799 0
10 Pārējās saistības 297 773 −2 934
11 Pārvērtēšanas konti 512 529 0
12 Kapitāls un rezerves 108 332 −1
Kopā pasīvi 7 101 159 22 025
Annexes
23 February 2021