Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

19. februára 2021
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 536 544 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 338 796 −867
  2.1 Pohľadávky voči MMF 85 220 0
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 253 576 −867
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 26 741 956
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 11 139 −339
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 11 139 −339
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 792 947 32
  5.1 Hlavné refinančné operácie 459 32
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 792 488 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 42 301 −3 197
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 028 265 23 627
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 3 832 402 23 272
  7.2 Ostatné cenné papiere 195 864 354
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 626 0
9 Ostatné aktíva 301 800 1 813
Aktíva spolu 7 101 159 22 025
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 432 802 1 223
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 3 703 787 −36 240
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 3 086 036 −30 284
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 617 741 −5 966
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 10 10
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 14 558 3 379
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 755 078 69 575
  5.1 Verejná správa 667 175 66 825
  5.2 Ostatné záväzky 87 903 2 751
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 209 031 −13 083
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 8 358 −262
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 112 366
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 112 366
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 54 799 0
10 Ostatné záväzky 297 773 −2 934
11 Účty precenenia 512 529 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 108 332 −1
Pasíva spolu 7 101 159 22 025
Annexes
23 February 2021