Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

19 Φεβρουαρίου 2021
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 536.544 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 338.796 −867
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 85.220 0
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 253.576 −867
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 26.741 956
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 11.139 −339
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 11.139 −339
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.792.947 32
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 459 32
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 1.792.488 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 42.301 −3.197
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 4.028.265 23.627
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 3.832.402 23.272
  7.2 Λοιποί τίτλοι 195.864 354
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 22.626 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 301.800 1.813
Σύνολο ενεργητικού 7.101.159 22.025
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.432.802 1.223
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 3.703.787 −36.240
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 3.086.036 −30.284
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 617.741 −5.966
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 10 10
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 14.558 3.379
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 755.078 69.575
  5.1 Γενική κυβέρνηση 667.175 66.825
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 87.903 2.751
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 209.031 −13.083
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 8.358 −262
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 4.112 366
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 4.112 366
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 54.799 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 297.773 −2.934
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 512.529 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 108.332 −1
Σύνολο παθητικού 7.101.159 22.025
Annexes
23 February 2021