Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

20. marec 2020
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 470.709 3
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 349.333 470
  2.1 Terjatve do MDS 79.988 0
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 269.346 470
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 124.375 101.571
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 13.879 −850
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 13.879 −850
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 726.120 108.434
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.470 −693
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 724.646 109.131
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 4 −3
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 37.627 −8.443
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.899.632 19.808
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.697.393 17.382
  7.2 Drugi vrednostni papirji 202.239 2.427
8 Javni dolg v eurih 23.330 0
9 Druga sredstva 282.261 2.034
Skupaj sredstva 4.927.267 223.028
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.304.774 18.811
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.913.354 29.704
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.712.928 113.384
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 200.425 −83.681
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1 1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 8.282 188
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 462.790 65.255
  5.1 Sektor država 329.404 57.979
  5.2 Druge obveznosti 133.386 7.276
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 308.830 113.317
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.174 −697
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.965 201
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 5.965 201
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 57.371 0
10 Druge obveznosti 284.212 −4.073
11 Računi prevrednotenja 466.635 0
12 Kapital in rezerve 107.879 322
Skupaj obveznosti 4.927.267 223.028
24 March 2020
Commentary