Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

20. marec 2020
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 470.709 3
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 349.333 470
  2.1 Terjatve do MDS 79.988 0
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 269.346 470
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 124.375 101.571
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 13.879 −850
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 13.879 −850
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 726.120 108.434
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.470 −693
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 724.646 109.131
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 4 −3
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 37.627 −8.443
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.899.632 19.808
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.697.393 17.382
  7.2 Drugi vrednostni papirji 202.239 2.427
8 Javni dolg v eurih 23.330 0
9 Druga sredstva 282.261 2.034
Skupaj sredstva 4.927.267 223.028
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.304.774 18.811
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.913.354 29.704
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.712.928 113.384
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 200.425 −83.681
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1 1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 8.282 188
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 462.790 65.255
  5.1 Sektor država 329.404 57.979
  5.2 Druge obveznosti 133.386 7.276
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 308.830 113.317
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.174 −697
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.965 201
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 5.965 201
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 57.371 0
10 Druge obveznosti 284.212 −4.073
11 Računi prevrednotenja 466.635 0
12 Kapital in rezerve 107.879 322
Skupaj obveznosti 4.927.267 223.028
Annexes
24 March 2020