Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

20.03.2020.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 470 709 3
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 349 333 470
  2.1 SVF debitoru parādi 79 988 0
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 269 346 470
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 124 375 101 571
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13 879 −850
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 13 879 −850
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 726 120 108 434
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 1 470 −693
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 724 646 109 131
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 4 −3
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 37 627 −8 443
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 899 632 19 808
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 697 393 17 382
  7.2 Pārējie vērtspapīri 202 239 2 427
8 Valdības parāds euro 23 330 0
9 Pārējie aktīvi 282 261 2 034
Kopā aktīvi 4 927 267 223 028
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 304 774 18 811
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 913 354 29 704
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 712 928 113 384
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 200 425 −83 681
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 8 282 188
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 462 790 65 255
  5.1 Saistības pret valdību 329 404 57 979
  5.2 Pārējās saistības 133 386 7 276
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 308 830 113 317
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 7 174 −697
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 965 201
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 965 201
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 371 0
10 Pārējās saistības 284 212 −4 073
11 Pārvērtēšanas konti 466 635 0
12 Kapitāls un rezerves 107 879 322
Kopā pasīvi 4 927 267 223 028
24 March 2020
Commentary