Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

20.03.2020.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 470 709 3
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 349 333 470
  2.1 SVF debitoru parādi 79 988 0
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 269 346 470
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 124 375 101 571
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13 879 −850
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 13 879 −850
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 726 120 108 434
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 1 470 −693
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 724 646 109 131
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 4 −3
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 37 627 −8 443
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 899 632 19 808
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 697 393 17 382
  7.2 Pārējie vērtspapīri 202 239 2 427
8 Valdības parāds euro 23 330 0
9 Pārējie aktīvi 282 261 2 034
Kopā aktīvi 4 927 267 223 028
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 304 774 18 811
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 913 354 29 704
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 712 928 113 384
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 200 425 −83 681
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 8 282 188
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 462 790 65 255
  5.1 Saistības pret valdību 329 404 57 979
  5.2 Pārējās saistības 133 386 7 276
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 308 830 113 317
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 7 174 −697
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 965 201
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 965 201
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 371 0
10 Pārējās saistības 284 212 −4 073
11 Pārvērtēšanas konti 466 635 0
12 Kapitāls un rezerves 107 879 322
Kopā pasīvi 4 927 267 223 028
24 March 2020
Commentary