Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

20 maart 2020
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 470.709 3
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 349.333 470
  2.1 Vorderingen op het IMF 79.988 0
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 269.346 470
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 124.375 101.571
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 13.879 −850
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 13.879 −850
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 726.120 108.434
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 1.470 −693
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 724.646 109.131
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 4 −3
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 37.627 −8.443
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.899.632 19.808
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.697.393 17.382
  7.2 Overige effecten 202.239 2.427
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.330 0
9 Overige activa 282.261 2.034
Totaal activa 4.927.267 223.028
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.304.774 18.811
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.913.354 29.704
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.712.928 113.384
  2.2 Depositofaciliteit 200.425 −83.681
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1 1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 8.282 188
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 462.790 65.255
  5.1 Overheid 329.404 57.979
  5.2 Overige verplichtingen 133.386 7.276
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 308.830 113.317
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.174 −697
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.965 201
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.965 201
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.371 0
10 Overige passiva 284.212 −4.073
11 Herwaarderingsrekeningen 466.635 0
12 Kapitaal en reserves 107.879 322
Totaal passiva 4.927.267 223.028
24 March 2020
Commentary