Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2020 03 20
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 470 709 3
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 349 333 470
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 79 988 0
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 269 346 470
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 124 375 101 571
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 13 879 −850
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 13 879 −850
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 726 120 108 434
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 470 −693
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 724 646 109 131
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 4 −3
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 37 627 −8 443
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 899 632 19 808
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 697 393 17 382
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 202 239 2 427
8 Valdžios skola eurais 23 330 0
9 Kitas turtas 282 261 2 034
Visas turtas 4 927 267 223 028
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 304 774 18 811
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 913 354 29 704
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 712 928 113 384
  2.2 Indėlių galimybė 200 425 −83 681
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 8 282 188
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 462 790 65 255
  5.1 Valdžiai 329 404 57 979
  5.2 Kiti įsipareigojimai 133 386 7 276
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 308 830 113 317
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 174 −697
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 965 201
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 965 201
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 371 0
10 Kiti įsipareigojimai 284 212 −4 073
11 Perkainojimo sąskaitos 466 635 0
12 Kapitalas ir rezervai 107 879 322
Visi įsipareigojimai 4 927 267 223 028
24 March 2020
Commentary