Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

20 marca 2020
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 470.709 3
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 349.333 470
  2.1 Należności od MFW 79.988 0
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 269.346 470
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 124.375 101.571
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 13.879 −850
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 13.879 −850
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 726.120 108.434
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 1.470 −693
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 724.646 109.131
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 4 −3
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 37.627 −8.443
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.899.632 19.808
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.697.393 17.382
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 202.239 2.427
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.330 0
9 Pozostałe aktywa 282.261 2.034
Aktywa razem 4.927.267 223.028
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.304.774 18.811
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.913.354 29.704
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.712.928 113.384
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 200.425 −83.681
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 8.282 188
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 462.790 65.255
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 329.404 57.979
  5.2 Pozostałe zobowiązania 133.386 7.276
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 308.830 113.317
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 7.174 −697
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.965 201
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.965 201
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.371 0
10 Pozostałe pasywa 284.212 −4.073
11 Różnice z wyceny 466.635 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 107.879 322
Pasywa razem 4.927.267 223.028
24 March 2020
Commentary