Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

20 март 2020 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 470 709 3
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 349 333 470
  2.1 Вземания от МВФ 79 988 0
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 269 346 470
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 124 375 101 571
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 13 879 −850
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 13 879 −850
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 726 120 108 434
  5.1 Основни операции по рефинансиране 1 470 −693
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 724 646 109 131
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 4 −3
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 37 627 −8 443
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 899 632 19 808
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 697 393 17 382
  7.2 Други ценни книжа 202 239 2 427
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 330 0
9 Други активи 282 261 2 034
Общо активи 4 927 267 223 028
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 304 774 18 811
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 913 354 29 704
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 712 928 113 384
  2.2 Депозитно улеснение 200 425 −83 681
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 1
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 8 282 188
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 462 790 65 255
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 329 404 57 979
  5.2 Други задължения 133 386 7 276
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 308 830 113 317
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 174 −697
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 965 201
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 965 201
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 371 0
10 Други задължения 284 212 −4 073
11 Сметки за преоценка 466 635 0
12 Капитал и резерви 107 879 322
Общо пасиви 4 927 267 223 028
24 March 2020
Commentary