Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

20 mars 2020
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 470.709 3
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 349.333 470
  2.1 Fordringar på IMF 79.988 0
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 269.346 470
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 124.375 101.571
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 13.879 −850
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 13.879 −850
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 726.120 108.434
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 1.470 −693
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 724.646 109.131
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 4 −3
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 37.627 −8.443
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.899.632 19.808
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.697.393 17.382
  7.2 Övriga värdepapper 202.239 2.427
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.330 0
9 Övriga tillgångar 282.261 2.034
Summa tillgångar 4.927.267 223.028
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.304.774 18.811
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.913.354 29.704
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.712.928 113.384
  2.2 Inlåningsfacilitet 200.425 −83.681
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1 1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 8.282 188
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 462.790 65.255
  5.1 Offentliga sektorn 329.404 57.979
  5.2 Övriga skulder 133.386 7.276
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 308.830 113.317
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 7.174 −697
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.965 201
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 5.965 201
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.371 0
10 Övriga skulder 284.212 −4.073
11 Värderegleringskonton 466.635 0
12 Kapital och reserver 107.879 322
Summa skulder 4.927.267 223.028
Annexes
24 March 2020