Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

20 Μαρτίου 2020
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 470.709 3
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 349.333 470
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 79.988 0
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 269.346 470
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 124.375 101.571
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 13.879 −850
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 13.879 −850
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 726.120 108.434
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 1.470 −693
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 724.646 109.131
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 4 −3
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 37.627 −8.443
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 2.899.632 19.808
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 2.697.393 17.382
  7.2 Λοιποί τίτλοι 202.239 2.427
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 23.330 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 282.261 2.034
Σύνολο ενεργητικού 4.927.267 223.028
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.304.774 18.811
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.913.354 29.704
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 1.712.928 113.384
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 200.425 −83.681
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1 1
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 8.282 188
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 462.790 65.255
  5.1 Γενική κυβέρνηση 329.404 57.979
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 133.386 7.276
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 308.830 113.317
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 7.174 −697
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 5.965 201
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 5.965 201
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 57.371 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 284.212 −4.073
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 466.635 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 107.879 322
Σύνολο παθητικού 4.927.267 223.028
24 March 2020
Commentary