Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

20. marca 2020
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 470 709 3
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 349 333 470
  2.1 Pohľadávky voči MMF 79 988 0
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 269 346 470
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 124 375 101 571
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 13 879 −850
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 13 879 −850
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 726 120 108 434
  5.1 Hlavné refinančné operácie 1 470 −693
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 724 646 109 131
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 4 −3
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 37 627 −8 443
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 899 632 19 808
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 697 393 17 382
  7.2 Ostatné cenné papiere 202 239 2 427
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 330 0
9 Ostatné aktíva 282 261 2 034
Aktíva spolu 4 927 267 223 028
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 304 774 18 811
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 1 913 354 29 704
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 712 928 113 384
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 200 425 −83 681
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 1 1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 8 282 188
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 462 790 65 255
  5.1 Verejná správa 329 404 57 979
  5.2 Ostatné záväzky 133 386 7 276
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 308 830 113 317
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 7 174 −697
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 965 201
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 965 201
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 57 371 0
10 Ostatné záväzky 284 212 −4 073
11 Účty precenenia 466 635 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 107 879 322
Pasíva spolu 4 927 267 223 028
24 March 2020
Commentary