Eurosystemets konsoliderede balance

3. november 2017
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 379.044 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 296.395 944
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 72.878 −54
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 223.517 999
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 33.852 −713
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.013 −437
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.013 −437
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 766.877 −2.476
  5.1 Primære markedsoperationer 2.995 −2.316
  5.2 Langfristede markedsoperationer 763.714 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 168 −160
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 52.597 −2.825
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.568.095 8.075
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.287.661 9.252
  7.2 Andre værdipapirer 280.434 −1.177
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.673 0
9 Andre aktiver 235.653 −591
Aktiver i alt 4.373.200 1.978
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.147.349 2.057
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.982.625 32.241
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.312.004 −120
  2.2 Indlånsfacilitet 670.618 32.361
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 2 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 6.412 −1.842
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 279.804 −47.801
  5.1 Offentlig forvaltning og service 158.629 −46.455
  5.2 Andre forpligtelser 121.175 −1.346
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 186.821 15.173
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 9.843 312
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 10.941 −404
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.941 −404
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.649 0
10 Andre forpligtelser 226.512 2.241
11 Revalueringskonti 364.946 0
12 Kapital og reserver 102.297 0
Passiver i alt 4.373.200 1.978