Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

3 ноември 2017 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 379 044 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 296 395 944
  2.1 Вземания от МВФ 72 878 −54
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 223 517 999
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 33 852 −713
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 013 −437
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 013 −437
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 766 877 −2 476
  5.1 Основни операции по рефинансиране 2 995 −2 316
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 763 714 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 168 −160
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 52 597 −2 825
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 568 095 8 075
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 287 661 9 252
  7.2 Други ценни книжа 280 434 −1 177
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 673 0
9 Други активи 235 653 −591
Общо активи 4 373 200 1 978
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 147 349 2 057
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 982 625 32 241
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 312 004 −120
  2.2 Депозитно улеснение 670 618 32 361
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 6 412 −1 842
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 279 804 −47 801
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 158 629 −46 455
  5.2 Други задължения 121 175 −1 346
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 186 821 15 173
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 843 312
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 941 −404
  8.1 Депозити, салда и други задължения 10 941 −404
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 649 0
10 Други задължения 226 512 2 241
11 Сметки за преоценка 364 946 0
12 Капитал и резерви 102 297 0
Общо пасиви 4 373 200 1 978