Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

3 listopada 2017
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 379.044 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 296.395 944
  2.1 Należności od MFW 72.878 −54
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 223.517 999
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 33.852 −713
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 15.013 −437
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 15.013 −437
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 766.877 −2.476
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 2.995 −2.316
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 763.714 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 168 −160
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 52.597 −2.825
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.568.095 8.075
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.287.661 9.252
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 280.434 −1.177
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.673 0
9 Pozostałe aktywa 235.653 −591
Aktywa razem 4.373.200 1.978
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.147.349 2.057
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.982.625 32.241
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.312.004 −120
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 670.618 32.361
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.412 −1.842
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 279.804 −47.801
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 158.629 −46.455
  5.2 Pozostałe zobowiązania 121.175 −1.346
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 186.821 15.173
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 9.843 312
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.941 −404
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.941 −404
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.649 0
10 Pozostałe pasywa 226.512 2.241
11 Różnice z wyceny 364.946 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 102.297 0
Pasywa razem 4.373.200 1.978